Darček mesiaca
S.r.o. z hľadiska príkladov z praxe v roku 2017

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.8.2017 - DPH (registrácia)
Kurzy mien 18.8.2017
 1 USD1,17 EUR (-0)
 1 GBP0,91 EUR (-0)
 1 PLN4,26 EUR (-0,01)
 1 CZK26,01 EUR (-0,03)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiGarancia

17.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa § 409 ObchZ   medzi zmluvnými stranami Predávajúci: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: .......................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor oznámenia o zistenej vadeGarancia

17.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Vzor oznámenia o zistenej vade ......................................(obchodné meno predávajúceho)   .....................................(sídlo) Vec: OZNÁMENIE VÁD TOVARU Na základe uzavretej kúpnej zmluvy číslo 425/ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Oceňovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkovGarancia

14.8.2017, Ing. Oľga Kadlečíková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Oľga Kadlečíková, PhD.; Ing. Ivana Glazelová Takisto, ako aj iné zložky majetku a zdrojov krytia, aj položky krátkodobého finančného majetku a krátkodobých finančných záväzkov je potrebné oceniť, aby mohli byť zaznamenané v účtovníctve v deň uskutočnenia ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných zákaziek od 18.4.2016 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek oproti ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Ustanovenia ZVO ohľadne zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska platné od 18.4.2016Garancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska § 113 (1) Pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy, ak nie je v  § 113 až ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Realizácia zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri realizácii postupu verejný obstarávateľ postupuje v súlade s ustanoveniami prvej časti a druhej časti prvej hlavy ( § 1 až § 64) ZVO , ak nie je v §§ 113 až 116 ZVO ustanovené inak (nepoužije sa  § 26, § 27 ,  § 28 ods. 2 až 4 ,  § 29 , ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Priame rokovacie konanie v prípade zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovenie § 116 ods. 1 ZVO umožňuje verejnému obstarávateľovi použiť priame rokovacie konanie na zadanie podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhoviska, pričom je však povinný splniť niektorú z podmienok uvedených v písm. a) ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných koncesiíGarancia

11.8.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postup verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných koncesií určujú ustanovenia § 118 ZVO . Cieľom je zabezpečiť, aby aj v prípade podlimitných koncesií boli dodržané základné princípy verejného obstarávania, vrátane primeraných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Právna úprava kúpnej zmluvyGarancia

10.8.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právnu úprava kúpnej zmluvy obsahuje Obchodný zákonník aj Občiansky zákonník. Podľa § 409 ObchZ sa uzaviera kúpna zmluva pri obchodovaní medzi podnikateľmi, ak je predmetom kúpy a predaja hnuteľná vec (tovar). Ide o relatívne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

V druhom štvrťroku bolo vyhlásených 69 konkurzov

10.8.2017, Zdroj: SITA
V druhom kvartáli tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených 69 konkurzov, medziročne ide o pokles o 12,66 %. V druhom kvartáli tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených 69 konkurzov, medziročne ide o pokles o 12,66 %. Počet konkurzov pritom medziročne klesá od ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie rezervného fonduGarancia

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...
viac
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Garancia

31.3.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždeniaGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia Vážený pán Meno, priezvisko.............................. Bytom: ............................................ Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia ...
viac

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

13.2.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 178/2017 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2017 v čiastke č. 73)
  • 179/2017 Z.z. novela zák. č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
5.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
25.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
9.10.2017, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
4.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Eva Zachová
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
4.9.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
16.10.2017, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
14.11.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné pre rok 2017 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
7.11.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: