NAJNOVŠIE

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných koncesiíZámokGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postup verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných koncesií určujú ustanovenia § 118 ZVO. Cieľom je zabezpečiť, aby aj v prípade podlimitných koncesií boli dodržané základné princípy verejného obstarávania, vrátane primeraných ... celý článok
Súvisiace

Centrálny register exekúcií začne tohto roku fungovať pre verejnosť

24.6.2016, Zdroj: Slovenská komora exekútorov
Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla v ňom občania nájdu údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného ... celý článok
Súvisiace

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaZámokGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ... celý článok
Súvisiace

Osobitná zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizáciíZámokGarancia

23.6.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Povinnosti štatutárnych orgánov v súvislosti s konkurzom Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ukladá povinnosti štatutárnym orgánom dlžníka v súvislosti s povinnosťou podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu pri ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie rezervného fonduGarancia

20.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Novela Obchodného registra účinná od 01.07.2016 a novela Obchodného registra účinná od 01.01.2017

7.6.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodný register v Slovenskej republike je upravený v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o obchodnom registri”). Obchodný register je verejný zoznam, do ... celý článok
Súvisiace

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?ZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Informačné systémy osobných údajov dotknutých osôb v praxi - časť I.

3.6.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb), logicky disponuje minimálne jedným informačným systémom osobných údajov, v ktorom sú zhromaždené osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ, ktorý spracúva ... celý článok
Súvisiace

11/5 C Organizačná štruktúra firmyZámokGarancia

1.9.2011, Ing. Petra Černáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Organizačná štruktúra firmy XYZ celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
7.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
12.8.2016, Košice
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
26.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
12.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
20.9.2016, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
13.8.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
26.7.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
24.8.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!