NAJNOVŠIE

Zavedenie zdanenia dividend od roku 2018

24.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z navrhovaných noviel zákonov, ktoré v júli predstavilo a do medzirezortného konania zaradilo Ministerstvo financií SR je aj novela zákona o dani z príjmov. Novela zákona o dani z príjmov popri úpravách v pravidlách transferového ... celý článok
Súvisiace

Neplatnosť uznesení valného zhromaždeniaZámokGarancia

22.8.2016, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Návrh na určenie neplatnosti uznesenia VZ Obchodný zákonník umožňuje taxatívne určenému počtu osôb (každý spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyrovnávací správca, člen ... celý článok
Súvisiace

Vypracovanie projektu vzdelávaniaZámokGarancia

BE-Soft - Mgr. Juliana Hennelová; Mgr. Jozef Rajzinger PhD. Rámcovým cieľom vzdelávania a iných foriem výchovy k BOZP všeobecne je poskytnúť zamestnancom potrebné vedomosti a aktuálne inštrukcie, informácie, rozvíjať návyky, zručnosti a postoje nevyhnutné pre ... celý článok
Súvisiace

Vzor dovolania proti rozhodnutiu súduZámokGarancia

17.8.2016, JUDr. Lucia Daničovičová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Lucia Daničovičová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor dovolania proti rozhodnutiu súdu Najvyšší súd SR prostredníctvom Okresného súdu Bratislava III.   Nám. Biely Kríž 7   832 50 Bratislava k č.k. .................... V Bratislave, dňa: .................. ... celý článok
Súvisiace

Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancovZámokGarancia

16.8.2016, Ing. Dušan Dobšovič, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dušan Dobšovič; Ing. Viera Mezeiová Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov je dôležitým faktorom zvyšovania kvality a produktivity práce. Rekvalifikácia zamestnancov je však dôležitá aj z hľadiska znižovania nezamestnanosti, ak si zamestnanec nemôže ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?ZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Novela zákona o DPH od 1. 6. 2016 už v platnosti!

21.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Pričom tieto zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení ... celý článok
Súvisiace

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Zrušenie obchodnej spoločnosti s likvidáciou

20.6.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak celé obchodné imanie obchodnej spoločnosti neprejde na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia podľa obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak celé obchodné imanie obchodnej spoločnosti neprejde na právneho nástupcu, ... celý článok
Súvisiace

11/5 C Organizačná štruktúra firmyZámokArchív

1.9.2011, Ing. Petra Černáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Organizačná štruktúra firmy XYZ celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
7.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
26.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
6.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
20.9.2016, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
7.11.2016, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
6.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!