NAJNOVŠIE

Hodnotové riadenie a manažérske účtovníctvoZámokGarancia

29.7.2016, Ing. Oľga Poniščiaková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Pohlod Riadenie podnikov v súčasnosti vyžaduje veľkú flexibilitu. Subjekty pôsobiace v súčasnom podnikateľskom prostredí sa totiž nielen dynamicky vyvíjajú na základe poznaných príležitostí, no sú často ohrozované hrozbami ... celý článok
Súvisiace

Daň z bytovZámokGarancia

29.7.2016, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír IB Grant Thornton Consulting k.s.; Ing. Peter Horniaček Daňovníkom dane z bytov je iba vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Zákon o miestnych daniach nepozná iného daňovníka ako vlastníka bytu, a to aj v ... celý článok
Súvisiace

Rekodifikácia Civilného mimosporového poriadku časť I.

29.7.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vládny návrh zákona bol vypracovaný na základe Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného (ďalej len „legislatívny zámer“), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 5. júna 2013, ... celý článok
Súvisiace

Uplatňovanie PHL z osobných automobilov do daňových výdavkov u právnických osôbZámokGarancia

28.7.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okrem odpisov z osobných automobilov, ktoré daňovník využíva na dosahovanie zdaniteľných príjmov, sú súčasťou daňových výdavkov v súlade so základnou definíciou daňového výdavku, ktorá je uvedená v § 2 písm. i) ZDP aj náklady súvisiace s  ... celý článok
Súvisiace

Obchodná ponuka a Katalóg ponúkZámokGarancia

28.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Témou jedného z predchádzajúcich článkov o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Elektronickom trhovisku (ET) boli Opisné formuláre a Knižnica zadaní. Tento článok bude venovaný vytvoreniu Obchodnej ponuky a  Katalógu ponúk . Katalóg ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Novela Obchodného registra účinná od 01.07.2016 a novela Obchodného registra účinná od 01.01.2017

7.6.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obchodný register v Slovenskej republike je upravený v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o obchodnom registri”). Obchodný register je verejný zoznam, do ... celý článok
Súvisiace

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?ZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Novela zákona o DPH od 1. 6. 2016 už v platnosti!

21.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Pričom tieto zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení ... celý článok
Súvisiace

11/5 C Organizačná štruktúra firmyZámokArchív

1.9.2011, Ing. Petra Černáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Organizačná štruktúra firmy XYZ celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
7.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
12.8.2016, Košice
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
26.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
2.8.2016, Banská Bystrica
Lektor: Ing. Zdenka Karak, Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
20.9.2016, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
13.8.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
6.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
24.8.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!