NAJNOVŠIE

Nedaňové výdavky - Pokuty ukladané správcom daneZámokGarancia

26.9.2016, Ing. Antónia Parajková, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Antónia Parajková; Ing. Alena Zábojová Sankcie za nedodržiavanie všeobecných povinností v daňovej oblasti, ktoré ukladá správca dane, sú uvedené v daňovom poriadku v piatej časti zákona - Zodpovednosť za porušovanie povinností,  v ustanoveniach: v  § 154  ... celý článok
Súvisiace

Kritériá posudzovania daňovej uznateľnosti manka a škody podľa zákova o dani z príjmovZámokGarancia

26.9.2016, Ing. Zdenka Kováčová, Ing Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zdenka Kováčová; Ing Peter Horniaček Na účely posudzovania daňových výdavkov v zásade platí, že manká a škody sú podľa  § 21 ods. 2 písm. e) ZDP nedaňovým výdavkom, a to vo výške presahujúcej prijaté náhrady. Takýto postup vyplýva z nasledovných ustanovení ... celý článok
Súvisiace

Vystavenie dobropisu k faktúre so zľavou

26.9.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobropis u dodávateľa, ktorý je platiteľom dane znižuje základ dane a daň z pridanej hodnoty, tzn. že v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty sa mu zníži daň na úhradu, resp. sa mu zvýši nadmerný odpočet. U odberateľa, ktorý je ... celý článok
Súvisiace

Povinná pracovná zdravotná službaZámokGarancia

23.9.2016, Michal Kačmár, Zdroj: Verlag Dashöfer
HasPo; JUDr. Paula Babicová Viete, čo je to povinná pracovná zdravotná služba? Ak nie, čítajte pozorne, pretože aj keď máte len jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Bez ohľadu na to, o akú prácu ide, ju musí zabezpečiť ... celý článok
Súvisiace

Vzor zmluvy o sprostredkovaníZámokGarancia

23.9.2016, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan ; PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor zmluvy o sprostredkovaní ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ uzavretá podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi Záujemca:         Obchodné meno: ........................................................   ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Odporúčaný postup pri zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na súkromnú akciovú spoločnosťArchív

1.4.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť je upravená predovšetkým v § 69b Obchodného zákonníka, ale taktiež aj v ďalších osobitných ustanoveniach upravujúcich spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť. K zmene ... celý článok
Súvisiace

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?ZámokGarancia

29.2.2016, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Účtovanie platby kartou

25.9.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je platobná karta jedným z najčastejšie využívaným prostriedkom na úhradu za materiál a služby. Platobnú kartu môžeme definovať ako platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné platobné operácie na ťarchu bankového účtu. ... celý článok
Súvisiace

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

19.6.2015, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup dobrovoľného zrušenia ... celý článok
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
8.11.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
15.11.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
18.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
10.10.2016, Košice
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
7.11.2016, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
2.12.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!