NAJNOVŠIE

Vzor rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia o schválení rozdelenia obchodného podielu a prevodu častí obchodného podieluZámokGarancia

26.8.2016, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár CSc Rozhodnutie jediného spoločníka   pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijaté v súlade s ust. § 132 a § 117 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,   v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný ... celý článok
Súvisiace

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyZámokGarancia

26.8.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka   medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ................................................ ... celý článok
Súvisiace

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamestnancov upravená zákonom

26.8.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 18. júna 2016 je v platnosti zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Prijatím tohto zákona prišlo k transpozícii európskeho práva, konkrétne smernice 2014/67/EÚ ... celý článok
Súvisiace

Komentár k ZP § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom časeZámokGarancia

22.8.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase Pri uplatňovaní pružného pracovného času sa pracovná pohotovosť na pracovisku podľa § 96 ods. 2 považuje za základný pracovný čas.   K § 96a: [Pracovná pohotovosť pri pružnom ... celý článok
Súvisiace

Neplatnosť uznesení valného zhromaždeniaZámokGarancia

22.8.2016, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Návrh na určenie neplatnosti uznesenia VZ Obchodný zákonník umožňuje taxatívne určenému počtu osôb (každý spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty, vyrovnávací správca, člen ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
7.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
15.11.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
6.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
20.9.2016, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
7.11.2016, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
6.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!