NAJNOVŠIE

Suma minimálnej mzdy na rok 2017

21.10.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Paragraf 2 ods. 1 zákona o minimálnej mzde (zákon č. 663/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje, že sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ... celý článok
Súvisiace

Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávkyZámokGarancia

19.10.2016, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
CSc. Nanovo je upravená aj paušálna úprava náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Podľa § 369c Obchodného zákonníka pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku vzniká veriteľovi aj právo na paušálnu náhradu nákladov ... celý článok
Súvisiace

Zaškolenie pri nástupeZámokGarancia

10.10.2016, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako spracovať dochádzku pri úvodných školeniach ktoré sú plánované na 8 hodinový pracovný deň pri 12 hodinovom zmenovom režime ? Konrétne : zamestnanec nastúpi do zamestnania, prvý deň absolvuje 8 hodinové školenie, lebo kopíruje pracovný čas lektora, ktorý na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Refakturácia stavebných prác v roku 2016ZámokGarancia

10.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma objednala opravu klimatizácie v prenajatom priestore, po dohode s prenajímateľom. V zmluve o prenájme priestorov je napísané, že tieto náklady bude znášať prenajímateľ, a preto mu ich refakturujeme. Dodávateľská firma na opravu klimatizácie nám to ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Účtovanie príjmu z vecného bremena v roku 2016ZámokGarancia

10.10.2016, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Registrovaná náboženská organizácia na Slovensku účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Na pozemku v jej vlastníctve v obstarávacej cene 100 000 EUR bolo zriadené vecné bremeno, na základe ktorého prijali od istej spoločnosti 10 000 EUR za zriadenie tohto ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Výkon trestov právnických osôb

5.9.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb“) umožňuje, aby trestne zodpovedné neboli len fyzické ... celý článok
Súvisiace

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

19.6.2015, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup dobrovoľného zrušenia ... celý článok
Súvisiace

Novela zákona o DPH od 1. 6. 2016 už v platnosti!

21.6.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júna 2016 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., konkrétne pri daňovej povinnosti pri dovoze tovaru a pri oprave základu dane. Pričom tieto zmeny bezprostredne súvisia so zmenami nariadení ... celý článok
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
8.12.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
8.11.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
12.12.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
15.11.2016, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
15.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
25.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
7.11.2016, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
2.12.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!