NAJNOVŠIE

Komentár k ZDP § 52zg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016ZámokGarancia

8.12.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52zg (1)  Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d), § 17 ods. 32 , § 17a ods.7 písm. a) a b), § 17b ods. 6 písm. a ) a b) a § 17c ods. 4 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2016 je možné použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po ... celý článok
Súvisiace

Opatrenie o sumách stravného, ktoré nadobudne účinnosť 1. 12. 2016

7.12.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 24. novembra 2016 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené (zverejnené) OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného. Dňa 24. novembra 2016 bolo v Zbierke ... celý článok
Súvisiace

Nedaňové výdavky - Úrok z omeškania vyrubený správcom daneZámokGarancia

6.12.2016, Ing. Antónia Parajková, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Antónia Parajková; Ing. Alena Zábojová Zákon o dani z príjmov v ustanoveniach  § 21  uvádza, ktoré druhy výdavkov sú považované za nedaňové výdavky. Medzi tieto patria podľa  ods. 2 písm. a) aj penále a pokuty . Podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona o dani z ... celý článok
Súvisiace

Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzuZámokGarancia

2.12.2016, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Okresný súd Konkurzné oddelenie ................................ulica ................................obec Bratislava, ........(dátum) Vec: Návrh veriteľa ..................................(obchodné meno, sídlo) na ... celý článok
Súvisiace

Zásoby - právna úpravaZámokGarancia

28.11.2016, Ing. Ján Mintál, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček Základným právnym predpisom, ktorý upravuje charakteristiku, klasifikáciu, oceňovanie a účtovanie o zásobách v sústave podvojného účtovníctva je Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Miestna príslušnosť súdov v zmysle Civilného sporového poriadku - osobiná a výlučná miestna príslušnosť

10.10.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri všeobecnej miestnej príslušnosti existuje aj osobitná miestna príslušnosť. Osobitná miestna príslušnosť prichádza do úvahy iba za podmienky, že súčasne existuje aj všeobecný súd odporcu. Popri všeobecnej miestnej príslušnosti ... celý článok
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Súvisiace

Sankcie za porušenie Zákonníka práce

11.11.2013, JUDr. et Mgr Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce, zákona o minimálnej mzde, ako aj dojednanú kolektívnu zmluvu. V praxi môže nastať situácia, že u zamestnávateľa inšpekcia práce vykoná kontrolu dodržiavania ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie platby kartou

25.9.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je platobná karta jedným z najčastejšie využívaným prostriedkom na úhradu za materiál a služby. Platobnú kartu môžeme definovať ako platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné platobné operácie na ... celý článok
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
2.2.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
12.12.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
23.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
26.1.2017, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
23.1.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
24.1.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
7.2.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!