NAJNOVŠIE

Časové rozlíšenie výnosov a príjmov - predkontácieZámokGarancia

24.4.2017, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Ján Mintál Výnosy budúcich období Č.   Opis účtovného prípadu   MD   D   Bežné účtovné obdobie   1.   Nájomné prijaté vopred na nasledujúce účtovné obdobie platené na základe zmluvy, inkasované v hotovosti, poštovou poukážkou   ... viac
Súvisiace

Nová forma podania elektronického platobného rozkazu

24.4.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Slovenskej právnej úprave je od 01. 02. 2017 účinná nová forma podávania platobného rozkazu, a to elektronická. V Slovenskej právnej úprave je od 01. 02. 2017 účinná nová forma podávania platobného rozkazu, a to elektronická. Ide o ... viac
Súvisiace

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akciíZámokGarancia

18.4.2017, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA O ZALOŽENÍ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI .................., a.s. Zakladatelia spoločnosti: 1. ... viac
Súvisiace

Rozhodujúce obdobieZámokGarancia

13.4.2017, JUDr. Janka Berincová (Zamboriová), Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Janka Berincová (Zamboriová); Marta Weberová Ak nemocenské poistenie trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenského, ošetrovného, materského alebo ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Plán kontrol v rámci BOZP - ich vykonávanie, predmet kontroly, všeobecné zásady pre výkon kontrol BOZPZámokGarancia

13.4.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákona č. 124/2006 Z. z. ) v oblasti ... viac
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Účtovanie rezervného fonduArchív

20.6.2016, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ... viac
Súvisiace

Zmeny v Obchodnom zakonníku od 1.1.2017

11.1.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník") účinná od 1.1.2017 priniesla novinku, a to novú formu spoločnosti. Nová forma obchodnej spoločnosti ponúka ... viac
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... viac
Súvisiace

Odporúčaný postup pri zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na súkromnú akciovú spoločnosťArchív

1.4.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť je upravená predovšetkým v § 69b Obchodného zákonníka, ale taktiež aj v ďalších osobitných ustanoveniach upravujúcich spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť. K zmene ... viac
Súvisiace

Účtovanie platby kartou

25.9.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je platobná karta jedným z najčastejšie využívaným prostriedkom na úhradu za materiál a služby. Platobnú kartu môžeme definovať ako platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné platobné operácie na ... viac
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
16.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
22.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
23.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
18.5.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
27.4.2017, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
7.6.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
26.5.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!