NAJNOVŠIE

ZamestnanecZámokGarancia

Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podľa  § 11 ods. 3   ZZP zamestnanom na účely ZZP je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v  § 10b ods. 1 písm. a)   a ods. 2 a 3  ZZP a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa  § ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

Postavenie a pôsobnosť predstavenstvaZámokGarancia

prof. JUDr. Pavol Kubíček ; CSc.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Zákon stanovuje pre výkon pôsobnosti predstavenstva základné zásady, ktoré je povinný pri výkone funkcie dodržiavať každý člen predstavenstva. Podľa zákonnej dikcie sú členovia predstavenstva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace

DPH tuzemsko, faktúryZámokGarancia

20.2.2017, Ing. Antónia Parajková, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Antónia Parajková; Ing. Alena Zábojová Zákonom č. 246/2012 Z. z. bol s účinnosťou od 1. januára 2013 novelizovaný zákon o DPH v oblasti fakturácie. Pôvodné znenie  § 71 až § 76  bolo prepracované a nahradené novým znením. Zmena nastala z dôvodu, že ... celý článok
Súvisiace

Lehoty v civilnom sporovom konaní

20.2.2017, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 160/2016 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) lehotou sa rozumie súdom alebo zákonom ustanovený časový úsek na vykonanie úkonu. Podľa zákona č. 160/2016 Z. z. Civilného ... celý článok
Súvisiace

Exekučné konanie z hľadiska DPH v roku 2017ZámokGarancia

11.2.2017, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľ dane dostal od exekútora vyhodnotenie exekučného konania, kde je rozpísaná suma pohľadávky a suma trov z exekúcie. Trovy exekúcie sú rozpísané ako základ dane a DPH. Môže si platiteľ dane (povinný platiť exekúciu) odpočítať DPH na základe vyhodnotenia ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: S.R.O. v praxi - Výkonný riaditeľ
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii od 1. 3. 2017

3.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vládou bol s pripomienkami schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. ... celý článok
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Súvisiace

Odporúčaný postup pri zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na súkromnú akciovú spoločnosťArchív

1.4.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zmena právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť je upravená predovšetkým v § 69b Obchodného zákonníka, ale taktiež aj v ďalších osobitných ustanoveniach upravujúcich spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť. K zmene ... celý článok
Súvisiace

Účtovanie platby kartou

25.9.2015, Ing. Alica Fisterová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je platobná karta jedným z najčastejšie využívaným prostriedkom na úhradu za materiál a služby. Platobnú kartu môžeme definovať ako platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú hotovostné a bezhotovostné platobné operácie na ... celý článok
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
9.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
3.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
24.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
28.2.2017, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
8.3.2017, Košice
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
27.2.2017, Žilina
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
15.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
31.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!