NAJNOVŠIE

Čo prináša rok 2017 podnikateľom

18.1.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ani rok 2017, tak ako minulé roky, nie je výnimkou a prináša podnikateľom rad zmien v daniach a odvodoch, na ktoré sme v priebehu minulého roka upozorňovali. Nakoľko sa jedná o nezanedbateľné zmeny, prinášame ich krátky súhrn. Ani rok 2017, ... celý článok
Súvisiace

Vykonanie exekúcie, ak povinný vlastní nehnuteľnosťZámokGarancia

16.1.2017, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokiaľ ide o exekúciu na peňažné plnenie, najčastejším spôsobom, ktorý pre jej vykonanie exekútor volí, je exekúcia prikázaním pohľadávky, konkrétne prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Z jedného prostého dôvodu, týmto spôsobom možno, vo ... celý článok
Súvisiace

Tabuľka povinností podľa množstva odpadov s ktorými nakladáZámokGarancia

Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič       Množstvo odpadov     Povinnosť     viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako 1 tona ostatných odpadov     Podávať ohlásenie ... celý článok
Súvisiace

Vzor žaloby o zaplatenieZámokGarancia

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd ..................... .......................................... .......................................... V ....................dňa ................ Žaloba Žalobca: obchodné ... celý článok
Súvisiace

Komentár k ZP § 115 Dovolenka pri dočasnom prideleníZámokGarancia

26.12.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; PhD Právna úprava § 115 Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného ... celý článok
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnostiZámokGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti Meno, priezvisko, bytom, ............. POZVÁNKA na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o., IČO: 33 333 333 Valné zhromaždenie sa bude ... celý článok
Súvisiace

Novela Obchodného zákonníka účinná od 1.1.2017

6.5.2016, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V poslednom období zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník prešiel mnohými novelami, ktoré sú už účinné alebo ešte len budú. Aj keď novela Obchodného zákonníka účinná k 1.7.2016 sa nevyznačuje mnohými zmenami, naproti tomu novela účinná ... celý článok
Súvisiace

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

19.6.2015, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup dobrovoľného zrušenia ... celý článok
Súvisiace

Zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii od 1. 3. 2017

3.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vládou bol s pripomienkami schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. ... celý článok
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
2.2.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Zorientujte sa v problematike zmeniek. Skúsený odborník na zmenkové právo Vás oboznámi s vlastnosťami cenných papierov, náležitosťami a splatnosťou zmeniek, so zmenkovým postihom, avalom zmenky, či s námietky voči plateniu zmenky... Prihláška tu!
30.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Ako predchádzať daňovým sporom, ako ich riešiť, aké opravné prostriedky použiť? Prihláška tu!
23.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Získajte poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy. Prihláška tu!
26.1.2017, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
23.1.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Vyhnite sa chybám v reklamačnom procese! Prihláška tu!
24.1.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Vyhnite sa sankciám! Oboznámte sa s potrebnými administratívnymi postupmi v rámci pracovno-právnych vzťahov (nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie, dodržiavanie náležitostí Zákonníka práce... Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
21.2.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
7.2.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!