Darček mesiaca
S.r.o. z hľadiska duševného vlastníctva v roku 2018

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.3.2018 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.3.2018
 1 USD1,23 EUR (+0,01)
 1 GBP0,87 EUR (-0)
 1 PLN4,24 EUR (+0,01)
 1 CZK25,42 EUR (-0)
viac
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzory účtovnej závierky k 31. 12. 2017 pre podnikateľov

21.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR pre účtovnú závierku k 31. 12. 2017 pre podnikateľov nevydalo nové vzory účtovnej závierky, a preto sa účtovná závierka bude podávať na rovnakých tlačivách ako účtovná závierka k 31. 12. 2016. Ministerstvo financií ...
viac

S. r. o. ako zamestnávateľ a jeho informačná povinnosť pri zverejňovaní ponuky zamestnania od 1. 5. 2018

19.3.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od 1. 5. 2018 sa zavádza nová povinnosť pre zamestnávateľov. Podľa novej právnej úpravy je zamestnávateľ pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať v ponuke aj sumu základnej zložky mzdy. S účinnosťou od 1. ...
viac

Výnimka z povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pri evidencii tržieb fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím v roku 2018

16.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z výnimiek sú aj fyzické osoby - podnikatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým nevzniká povinnosť evidovať tržbu v ERP/VRP z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb vymedzených v prílohe č. 1 zákona o ERP. Zákon č. 289/ ...
viac

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2018, ktoré sa týkajú zlúčenia, splynutia a rozdelenia účtovných jednotiek

14.3.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 68 Obchodného zákonníka spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra a jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. 1. Zatriedenie účtovných jednotiek do ...
viac

Požiadavky na riešenie únikových ciest zo zhromažďovacích priestorovGarancia

13.3.2018, Ing. Jozef Cincula, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jozef Cincula; Kristína Iudita Kmety Úniková cesta, v zmysle vyhlášky MV SR 94 z 2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb , paragraf 51, je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Príplatky a mzdové zvýhodnenia od 1.5.2018

12.3.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za prácu vo sviatok bude zamestnancovi patriť od 1. mája 2018 dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku /2018 - najmenej 2,7590 eura/. Mzda a náhrada mzdy za sviatok, § 122 ZP, Mzdové zvýhodnenie za ...
viac

Právna úprava zmluvy o skladovaníGarancia

9.3.2018, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava zmluvy o skladovaní je obsiahnutá v § 527 až § 535 ObchZ (Obchodného zákonníka). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma. Skladovateľ i ukladateľ musia byť podnikateľmi. Podľa judikatúry, ak ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odborná spôsobilosť v požiarnej ochrane, zaistenie výkonu činnostiGarancia

5.3.2018, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Ľudmila Ondrejková; Kristína Iudita Kmety Pre riadny výkon činnosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi, je potrebné, aby tieto osoby boli odborne zdatné, t. j., mali dostatok vedomostí z rôznych oblastí požiarnej ochrany, či už je to ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vzor zmluvy na spätný lízingGarancia

2.3.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor Zmluva na spätný lízing uzavretá podľa § 262 a nasl. ObchZ (Obchodného zákonníka) medzi zmluvnými stranami: Účastník I.: .................................... obchodné meno   .................................... sídlo   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľovGarancia

1.3.2018, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
MUDr. Ľudmila Ondrejková; Kristína Iudita Kmety Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, sú uvedené v zákone č.  314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. § 4 citovaného zákona stanovuje povinnosti za účelom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným s likvidáciouGarancia

13.2.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Globálna hospodárska a finančná kríza negatívne ovplyvňuje chod každej spoločnosti a v niektorých prípadoch má až likvidačné následky. V nasledujúcom texte predkladáme praktický postup ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

31.3.2017, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždeniaGarancia

10.6.2015, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. JUDr. Lucia Danišovičová Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia Vážený pán Meno, priezvisko.............................. Bytom: ............................................ Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia ...
viac

Účtovanie rezervného fonduGarancia

31.3.2017, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Ivan BUlánek; Ing. Ján Mintál Právna úprava tvorby rezervného fondu  pre spoločnosti, ktoré vytvárajú základné imanie, je riešená  v nasledovných ustanoveniach Obchodného zákonníka: § 67  zákona, ktorý upravuje všeobecné podmienky pre ...
viac
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 59/2018 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 61/2018 Z.z. novela zák. č. 305/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 62/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 64/2018 Z.z. novela zák. č. 5/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 67/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 68/2018 Z.z. novela zák. č. 171/1993 Z. z. a č. 404/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 70/2018 Z.z. novela zák. č. 369/1990 Zb. (vyšlo dňa: 9.3.2018 v čiastke č. 31)
  • 84/2018 Z.z. novela výn. č. 555/2010 Z.z. (vyšlo dňa: 22.3.2018 v čiastke č. 35)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
25.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Dušan Preisinger
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými ekonomickými ukazovateľmi a prístupmi k ich vyhodnocovaniu pri posúdení parametrov  finančnej stability firmy. Prihláška tu!
6.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Prihláška tu!
28.3.2018, Bratislava
Lektor: Mgr. Eva Braxatorisová
Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!
20.6.2018, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: