dnes je 1.10.2020

Input:

Ako postupovať v krokoch pri prihlásení pohľadávky do konkurzu?

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.39 Ako postupovať v krokoch pri prihlásení pohľadávky do konkurzu?

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Odpoveď:

Legislatívna úprava: zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Pohľad autora na problematiku: Ako prvé je nutné nájsť správny typ prihlášky dostupný na stránke MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR.

Následne musíme v prihláške identifikovať úpadcu a veriteľa v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko u fyzickej osoby alebo názov a sídlo u právnickej osoby. Potom uvedieme právny dôvod vzniku pohľadávky t.j. stručný popis právneho stavu, napr. uzavretie zmluvy, na základe ktorej bola vystavená faktúra. Ďalej sa vyplní poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, určí sa suma pohľadávky a ako posledné sa prihláška podpíše. V prihláške je potrebné aj ďalšie údaje ako napríklad exekučný titul (právoplatný platobný rozkaz, právoplatný rozsudok, notársku zápisnicu), ak nejaký máme. V prípade, ak sa v rámci vymáhania pohľadávky vedie súdny spor, prípadne prebieha exekúcia, túto informáciu tam treba tiež uviesť. Prihlášku je následne nutné do 45 dní od vyhlásenia konkurzu podať u správcu konkurznej podstaty v jednom rovnopise a v jednom rovnopise na súd, pričom pri súde 45 dňová lehota nie je stanovená. V prípade, ak doručíte prihláške správcovi elektronicky, táto sa považuje za doručenú aj súdu. Prihláška sa u správcu podáva do podateľne, v jeho kancelárii, ktorá je zriadená v obvode súdu, ktorý vyhlásil konkurz. Ku každému rovnopisu prihlášky sa musia pripojiť listiny, ktoré preukazujú údaje uvedené v prihláške. Je nutné si uvedomiť, že ak veriteľ nestihne 45 dňovú lehotu pre prihlasovanie pohľadávok, na prihlášku sa síce bude prihliadať, ale veriteľ nebude môcť v konkurznom konaní vykonávať svoje hlasovacie práva a iné práva. Pri vyplňovaní prihlášky je odporúčané dbať na pravdivo vyplňované informácie, nakoľko v prípade nutnosti opravy alebo doplnenia prihlášky je najprv potrebné späťvzatie pôvodnej prihlášky a následne podanie novej opravenej. Treba pamätať tiež na to, že do konkurzu je možné prihlásiť len tie pohľadávky, ktoré vznikli do jeho vyhlásenia, a to tak splatné ako aj nesplatné pohľadávky. Spolu s podaním prihlášky do konkurzu alebo reštrukturalizácie sa odporúča podať správcovi aj žiadosť o vydanie potvrdenia o tom, že pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Potvrdenie