dnes je 3.8.2020

Input:

Čiastkový základ dane a odložená daň z príjmov v roku 2020

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Naša s. r. o. nadobudla v septembri 2019 software v hodnote 10 000 eur a uviedla ho v tomto mesiaci aj do užívania. Ako treba postupovať pri vykazovaní odloženej dane takéhoto majetku?

Odpoveď č. 1

Odložená daň z príjmov sa okrem iných dôvodov účtuje aj pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pričom dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a ich daňovou základňou sú aj:

  • tzv. zdaniteľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť zdaniteľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov (t. j. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia než je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je vyššia, než je jeho daňová zostatková cena),
  • tzv. odpočítateľné dočasné rozdiely, ktoré v budúcich účtovných obdobiach budú tvoriť odpočítateľné sumy pri určovaní základu dane z príjmov (t. j. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je nižšia, než je jeho daňová základňa, napríklad účtovná zostatková cena dlhodobého hmotného majetku je nižšia, než je jeho daňová zostatková cena).

Vychádzajúc z ustanovenia § 22 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov“) je potrebné v otázke spomínaný softvér odpísať v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny. Lehota odpisovania teda plynie od septembra 2019.

Daňové odpisovanie softvéru je tak v zmysle citovaného ustanovenia zákona o dani z príjmov totožné s účtovným odpisovaním nehmotného majetku. Inými slovami, účtovný spôsob odpisovania softvéru je záväzný aj pre daňové účely. Pri účtovnom spôsobe odpisovania si daňovník môže odpisy zvoliť sám, a tieto by mali byť konštruované tak, aby vyjadrovali skutočnú technickú, resp. morálnu opotrebovanosť nehmotného majetku.

V takomto prípade nedochádza k dočasným rozdielom medzi výškou uplatnených daňových odpisov a výškou uplatnených účtovných odpisov. To znamená, že vykazovanie odloženej dane pri takomto majetku je neopodstatnené. Aj z tohto dôvodu postupy účtovania spomínajú pri vymedzení možných dočasných rozdielov len dlhodobý hmotný majetok.

Otázka č. 2

Koho sa dotýka povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov?

Odpoveď č. 2

Povinnosť účtovania o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje na tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“).

Pri ostatných účtovných jednotkách, ktorým povinnosť účtovania o odloženej dani nevyplýva z opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. záleží účtovanie o odloženej dani z príjmov od individuálneho rozhodnutia konkrétnej účtovnej jednotky. V týchto ostatných účtovných jednotkách nie je teda povinnosťou účtovať o odloženej dani. Rozhodnutie o účtovaní, resp. neúčtovaní o odloženej dani je vhodné uviesť v internej smernici pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke.

Pre úplnosť je možné pripomenúť, že postupy účtovania ustanovujú zákaz účtovania o odloženej dani z príjmov v účtovníctve pre mikro účtovné jednotky.

Otázka č. 3

Môže zaúčtovanie opravnej položky k zásobám vyvolať povinnosť účtovania o odloženej dani? Akým spôsobom sa táto zaúčtuje, ak spoločnosť zaúčtuje k tovaru v predajniach k 31. 12. opravnú položku?

Odpoveď č. 3

V prípade zásob ide o aplikáciu ustanovenia § 10 ods. 7 písm. b) bod 3 postupov účtovania. V danom prípade teda vzniká odpočítateľný dočasný rozdiel v