dnes je 20.1.2021

Input:

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.3 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Stiahnuť vzor

uzavretý medzi

.......................................(Meno a Priezvisko)

a

...........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(Meno a Priezvisko)

 

trvalo bytom: ..........................................................

 

 

nar.: ..................................

 

 

rodné číslo: .............................................

 

 

ďalej len „prenajímateľ”

 

 

 

 

a

 

 

 

1.2........................(obchodné meno)

 

so sídlom: ..........................................................

 

 

IČO: ..................................

 

 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

 

 

konajúca prostredníctvom ........................, konateľa/prokuristu

 

 

 

 

ďalej len „nájomca“

 

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. ...... k zmluve o nájme nebytových priestorov.

 

 

II.

Predmet dodatku

2.1

 

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa .................. zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú nebytové priestory v rozsahu ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúce sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané na LV č. ......., správy katastra .............. .

 

2.2

 

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že s účinnosťou ku dňu podpisu tohto Dodatku č. ...... / s účinnosťou ku dňu ............ sa článok V. Cena nájmu a služieb spojených s nájmom, bod 5.1 zmluvy o nájme nebytových priestorov, špecifikovanej v bode 2.1 tohto Dodatku mení a po zmene znie nasledovne: