dnes je 29.5.2020

Input:

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

24.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.3 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

uzavretý medzi

.......................................(Meno a Priezvisko)

a

...........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(Meno a Priezvisko) trvalo bytom: ..........................................................  
 nar.: ..................................  
 rodné číslo: .............................................
číslo OP:...............................................  
 ďalej len „prenajímateľ“  
  
 a  
  
1.2........................(obchodné meno) so sídlom: ..........................................................  
 IČO: ..................................
DIČ:..................................
IČ DPH:............................  
 spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................  
 v mene koná konateľ/za koná prokurista/splnomocnenec  
  
   ďalej len „nájomca”  
uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. ...... k zmluve o nájme nebytových priestorov.     

II.

Predmet dodatku

2.1  Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa .................. zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú nebytové priestory v rozsahu ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúce sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané LV č. ......., v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v .............. .  
2.2  Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že s účinnosťou ku dňu podpisu tohto Dodatku č. ...... / s účinnosťou ku dňu ............ sa článok V. Cena nájmu a služieb spojených s nájmom, bod 5.1 zmluvy o nájme nebytových priestorov, špecifikovanej v bode 2.1 tohto Dodatku mení a po zmene znie nasledovne: