dnes je 5.3.2021

Input:

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.3 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov

uzavretý medzi

....................................... (Meno a Priezvisko)

a

........................................... (obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

Meno, priezvisko, titul: .....................................................................

Rodné priezvisko: ..............................................................................

Rodné číslo: ......................................................................................

Číslo OP: ..........................................................................................

Trvalé bydlisko: ................................................................................

Dátum narodenia: ............................................................................

Bankové spojenie IBAN SK ...............................................................

ďalej len „prenajímateľ”

a

Obchodné meno: .............................................................................

Sídlo: ...............................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 84 ..........................................................

IČO: ................................................................................................

IČ DPH: ...........................................................................................

DIČ: ................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......, Oddiel: ..................

Vložka číslo: ....................................................................................

ďalej len „nájomca”

uzatvorili dnešného dňa tento dodatok č. ...... k zmluve o nájme nebytových priestorov.

II.

Predmet dodatku

Prenajímateľ a nájomca uzatvorili dňa .................. zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov. Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy sú nebytové priestory v rozsahu ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúce sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané LV č. ......., v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v .............. .

Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že s účinnosťou