dnes je 20.10.2020

Input:

Exekúcia rozdelením spoločnej veci

30.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.10.1 Exekúcia rozdelením spoločnej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Jenčová

Počas celej svojej činnosti sa súdny exekútor s takýmto spôsobom vykonania exekúcie nemusí stretnúť, nakoľko ide o skoro vôbec sa nevyskytujúci spôsob vykonania exekúcie. Spoločnú vec možno rozdeliť predajom, kedy sa spoločná vec predá a výťažok sa pomerne medzi spoluvlastníkov rozdelí, alebo inak ako predajom, kedy sa vec rozdelí, pokiaľ je to teda možné. Pri rozdelení môže ísť o hnuteľnú, ako aj o nehnuteľnú vec.

Pri oboch spôsoboch rozdelenia veci súdny exekútor po tom, ako mu bolo doručené poverenie súdu, vydá upovedomenie o začatí exekúcie rozdelením spoločnej veci, ktorým upovedomí tak povinného, ako aj oprávneného. Následne, rovnako ako pri iných spôsoboch vykonania exekúcie, vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie rozdelením spoločnej veci, a to po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, prípadne, ak povinný po doručení upovedomenia takýto návrh podal, po tom, ako mu bolo doručené právoplatné uznesenie súdu o tom, že tento návrh povinného zamietol.

Rozdelenie spoločnej veci predajom prichádza do úvahy, ak vec nemožno rozdeliť inak a žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce, napríklad nehnuteľnosť v podobe domu či bytu. Podľa toho, či ide o vec hnuteľnú alebo nehnuteľnú, súdny exekútor vykoná exekúciu postupom upraveným pre predaj hnuteľných vecí alebo nehnuteľností. Exekučný titul má podobu vykonateľného rozsudku alebo uznesenia, ktorým súd schválil súdny zmier medzi účastníkmi. Výrok rozhodnutia obsahuje zrušenie podielového spoluvlastníctva k veci a vyrovnanie spoluvlastníckeho vzťahu predajom veci. Oprávneným je spoluvlastník, ktorý podal návrh na vykonanie exekúcie, povinným spoluvlastník, voči ktorému návrh smeruje. Oprávnený môže, ale nemusí presne uviesť spôsob vykonania exekúcie. Ten je exekútorovi zrejmý už zo samotného exekučného titulu. Mal by však okrem presného označenia veci, ktorá má byť rozdelená, navrhnúť aj, akým dielom by mal byť výťažok z predaja rozdelený medzi ostatných spoluvlastníkov, ak takí sú.