dnes je 25.9.2021

Input:

Judikatúra vo veciach rozhodcovského konania

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10 Judikatúra vo veciach rozhodcovského konania

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Zásada rovnosti účastníkov


I. Skutočnosť, že sa strany v rozhodcovskej doložke dohodli, že rozhodcovské konanie sa nariadi bez pojednávania, neznamená, že by strany mohli obmedziť svoje procesné práva v zmysle nemožnosti navrhnúť ďalšie dôkazy, prípadne požiadavky na ich vykonanie, lebo opačný prípad by bol porušením práva na spravodlivý proces v zmysle článku 38 ods. 2 listiny.

II. Splnenie požiadavky na rovnaké postavenie strán rozhodcovského konania a poskytnutie stranám možnosti vec pred rozhodcami prerokovať, resp. poskytnúť dodatočnú možnosť na uplatnenie procesných práv účastníkov rozhodcovského konania, je treba skúmať nielen z hľadiska, či po formálnej stránke boli dodržané procesné postupy, ale rovnako z hľadiska, či mali obe strany