dnes je 20.1.2021

Input:

Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.51 Náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Ministerstvo zdravotníctva SR malo do konca apríla 2020 v pripomienkovom konaní návrh opatrenia č. 111/2020, ktorým sa určuje hodnota bodu na účely náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020. Ide o vykonávací predpis k zákonu č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Opatrenie nadobúda účinnosť 29. mája 2020.

Zákon č. 437/2004 Z. z. bol vydaný ako samostatný zákon k právnej úprave náhrady škody na zdraví upravenej v § 444 OZ Občianskeho zákonníka, ktorý upravil pri škode na zdraví len všeobecne povinnosť odškodnenia bolesti poškodeného a sťaženia jeho spoločenského uplatnenia. Podľa zákona č. 437/2004 Z. z., ak poškodený utrpel priamu škodu na zdraví, tak mu vznikal nárok na odškodnenie vyplatením bolestného alebo náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Z § 3 zákona č. 437/2004 Z. z. vyplýva, že poškodenému sa poskytuje jednorazovo náhrada za bolesť, ktorá musí byť primeraná povahe poškodenia na zdraví a povahe liečenia.

Z § 4 zákona č. 437/2004 Z. z. vyplýva, že poškodenému patrí náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorá sa vypláca jednorazovo na základe lekárskeho posudku.

Pri určení náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo lekárom v lekárskom posudku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy určenej v príslušnom období za jeden bod.

Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR č. 111/2020 bola na rok 2020 určená náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia hodnota bodu 21,84 eura. Pre porovnanie v roku 2017 bola hodnota bodu 18,24 eura, v roku 2018 bola hodnota bodu 19,08 eura, v roku 2019 bola hodnota bodu 20,26 eura.

Poškodenému vzniká nárok na náhradu za odškodnenie bolesti a za sťaženie spoločenského uplatnenia, nehľadiac na to, či ku škode došlo na základe princípu subjektívnej zodpovednosti alebo na základe princípu objektívnej zodpovednosti.

Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia predstavujú náhradu nemateriálnej ujmy, ktorá vznikla poškodenému následkom úrazu.

Pokiaľ ide o náhradu za bolesť, je odškodnením poškodeného ujma, ktorú utrpel úrazom a z neho vyplývajúcim poškodením na zdraví, ktorá je ustálená po vykonaní prípadného operačného zákroku a liečenia poškodeného. Posudok vypracuje na základe poznatkov pri ošetrovaní a liečení poškodeného ošetrujúci lekár a vydáva ho zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa liečil.

Okamih skončenia liečenia a možnosť vyslovenia, že je stav poškodeného ustálený, je dôležitý z hľadiska plynutia premlčacej doby, ktorá je v tom prípade dvojročná. Ide o subjektívnu premlčaciu dobu podľa § 106 ods. 2 OZ Občianskeho zákonníka. Pre začiatok plynutia dvojročnej premlčacej doby je preto rozhodujúci zdravotný stav pacienta a posúdenie, či sa môže považovať za ustálený a možno ohodnotiť stav jeho bolesti. Posudok ošetrujúceho lekára vydaný zdravotníckym zariadením sa preto považuje len za doklad o vypočítanej hodnote bolestného a nemusí sa vždy zhodovať so zistením /ustáleného stavu” pacienta, ktorý je rozhodujúci pre posúdenie začiatku plynutia premlčacej doby. V praxi môže preto