dnes je 21.9.2020

Input:

Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020

2.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.94 Návrh novely obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 7. 2020

JUDr. Jaroslav Kuchár, LL.M., advokát

V legislatívnom procese je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým samenia a dopĺňajú niektoré zákony, t. j. novela Obchodného zákonníka, ktorá má byť účinná od 1. 7. 2020 (ďalej len „Novela”). Novelu vypracovalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Hlavnými oblasťami Novely sú realizácia opatrení :

  • na zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev,

  • na zlepšenie fungovania obchodného registra.

Pre podnikateľskú obec je však najdôležitejšia zmena týkajúca sa zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným a prevodov obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným pre dlžníkov jednak verejných pohľadávok - Sociálnej poisťovne a Finančnej správy (daňové a colné úrady), ale aj súkromných pohľadávok vymáhaných cestou exekúcie voči spoločníkom a konateľom spoločností s ručením obmedzeným.

Novela vylučuje osoby vedené v registri poverení na vykonanie exekúcií (ďalej len „register poverení”) z možnosti:

  • založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ako aj

  • nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným a tiež

  • spoločníkovi v spoločnosti s ručením obmedzeným (dlžníkovi) zakazuje previesť svoj obchodný podiel.

Osoba, voči ktorej je vedená exekúcia, podľa novely ani nebude môcť byť konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným. V zmysle dôvodovej správy sa toto ustanovenie bude týkať len konateľov, ktorí majú byť ustanovení do funkcie, nie tých, ktorí sú aktuálne konateľmi. Predkladateľ novely vychádzal z názoru, že „... možno celkom jasne predpokladať, že neschopnosť hospodárne a efektívne nakladať so svojím vlastným majetkom by mala viesť k záveru, že tieto osoby nemôžu naplniť zákonom vyžadované vlastnosti „odbornej starostlivosti”, najmä hospodárne a efektívne konať za spoločnosť a zaväzovať ju voči tretím osobám.

Register poverení je verejný register v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Obsahuje poverenia vydané Okresným súdom Banská Bystrica v návrhoch na vykonanie exekúcie doručených súdu po 01. 04. 2017. Register poverení je dostupný na https://obcan.justice.sk/poverenia/. V tomto registri sa dá vyhľadávať buď podľa čísla poverenia, alebo podľa identifikačného čísla organizácie (IČO) povinného. Keďže Sociálna poisťovňa realizuje od 01. 04. 2017 vymáhanie svojich pohľadávok vo vlastnej réžii v súlade s § 224 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, informácie o vymáhaných pohľadávkach Sociálnej poisťovne v Registri poverení nie sú.

Na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným bude potrebovať osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) alebo ktorá má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, súhlas správcu dane. Tento súhlas sa bude prikladať k návrhu na zápis do obchodného registra.

Likvidácia spoločnosti je v súčasnosti upravená v Obchodnom zákonníku len veľmi stroho v šiestich paragrafoch. Nová právna úprava má byť podstatne podrobnejšia (17 paragrafov). Likvidácia ako proces smeruje k podobným výsledkom ako konkurzné konanie, a to k uspokojeniu nárokov veriteľov a tzv. reziduálnych vlastníkov majetkových nárokov voči spoločnosti (spoločníkov). V procese likvidácie štatutárny orgán nahrádza likvidátor, ktorého ustanoví príslušný orgán spoločnosti alebo súd. Novela navrhuje určiť, že likvidátorom môže byť správca konkurznej podstaty alebo iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti. Navrhuje sa zaviesť povinnosť zložiť preddavok na likvidáciu, a to do notárskej úschovy.

Novinkou má byť skutočnosť, že vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry, okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.

Podobne ako v konkurznom konaní, aj pri likvidácii budú mať veritelia právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť prihláškou, a to nehľadiac na ich splatnosť. Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia