dnes je 21.1.2021

Input:

Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.1 Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020

Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová

Národná rada prijala 17. októbra, na svojej 51. schôdzi, poslanecký návrh zákona, novelizujúci zákon o sociálnom poistení. Zavádza systémovú zmenu spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému zvyšovaniu tejto dôchodkovej dávky, a to so zreteľom na sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.

Zmena spočíva v naviazaní základnej sumy minimálneho dôchodku nie na určené percento sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ale namiesto toho na určené percento sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku. Z dlhodobého hľadiska by mala táto hodnota hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám poberateľov minimálneho dôchodku.

Inštitút minimálneho dôchodku by mal zabezpečovať poistencovi, ktorý aspoň počas tridsiatich rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Novela zákona by mala posilniť inštitút minimálneho dôchodku a poistencov, ktorí v minulosti tridsať a viac rokov svojou prácou vytvárali hodnoty a odvádzali poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, by mal finančne zabezpečiť vo väčšej miere ako tesne nad hranicou hmotnej núdze. Keďže sa počíta s tým, že poberatelia minimálnej dôchodkovej dávky väčšinou nemajú žiadne ďalšie príjmy, novela sa snaží ukotviť, aby im minimálny dôchodok zabezpečoval dôstojný život počas ich staroby.

Aktuálne sa základný minimálny dôchodok stanovuje ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. januára 2020 bude základný minimálny dôchodok vypočítavaný vo vzťahu k priemernej mesačnej nominálnej mzde zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá by mala z dlhodobého hľadiska hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám obyvateľstva Slovenskej republiky v dôchodkovom veku ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Základný minimálny dôchodok sa stanovuje ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu tridsať rokov.

V dôsledku tejto zmeny budú mať všetci poberatelia minimálneho dôchodku okamžite od nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona vyplácanú vyššiu dôchodkovú dávku ako by mali v prípade zachovania pôvodného spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku.

Mechanizmus zvyšovania základného minimálneho