dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 328/2023 Z. z. - Vyhláška MK SR o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

21.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.442 Podrobnosti k vyhláške č. 328/2023 Z. z. - Vyhláška MK SR o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

JUDr. Renáta Považanová

Jednotný systém označovania predstavuje systém, ktorým sa klasifikujú audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie:

  • vekovou vhodnosťou z hľadiska ich nevhodnosti alebo vhodnosti pre vekové skupiny maloletých zodpovedajúce inému akceptovanému systému označovania, inak pre vekové skupiny maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov a

  • deskriptorom z hľadiska prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu, ktorý je v nich obsiahnutý.

Aktuálne upravuje danú problematiku vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom