dnes je 25.9.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 338/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

31.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.460 Podrobnosti k vyhláške č. 338/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

JUDr. Renáta Považanová

Na základe potrieb aplikačnej praxe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pristúpilo k novelizácii vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. Potreba týchto zmien a doplnení vyplynula z nutnosti precizovať niektoré podrobnosti, ktoré v predpise doteraz absentovali. K týmto úpravám dochádza na základe vyhlášky č. 338/2023 Z. z.

Zámerom vyhlášky č. 338/2023 Z. z. je najmä zosúladiť jej niektoré ustanovenia so zákonom č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Predpisom sa precizuje, že