dnes je 2.7.2020

Input:

Postup pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.2 Postup pred založením spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Na základe dohody o predmete podnikania a počte spoločníkov, bude preto dôležité, aby sa dohodli na tom, ktorí zo spoločníkov budú vykonávať činnosti súvisiace so založením spoločnosti, a môžu určiť aj spoločníkov, ktorí budú vykonávať funkciu konateľov na konanie pre spoločnosť v období pred založením spoločnosti až do jej vzniku. Právna úprava konania osôb pred založením spoločnosti sa v tomto smere z hľadiska poverených osôb rozšírila. Spoločníci sa však môžu dohodnúť aj na tom, že všetky úkony smerujúce k založeniu spoločnosti obstará advokát, ktorého splnomocnia na poskytnutie právnych služieb. Nehľadiac na to, kto bude konať v tomto období v mene spoločnosti, vždy pôjde o spracovanie základných dokumentov a získanie potrebných oprávnení. Musí byť vypracovaná spoločenská zmluva, musí sa obstarať oprávnenie na predmet činnosti a získanie adresy, na ktorej bude mať spoločnosť sídlo.

Spoločníci sa môžu dohodnúť aj na osobách prvých konateľov spoločnosti a môžu poveriť aj iné osoby vykonávaním úkonov smerujúcich k založeniu spoločnosti.

Pre prípravu spoločenskej zmluvy je dôležitá dohoda spoločníkov o výške základného imania. Následne sa musia dohodnúť, v akej výške vkladov sa budú podieľať jednotliví spoločníci, aby sa vkladmi spoločníkov vytvorilo dohodnuté základné imanie spoločnosti. Minimálne sa musia dohodnúť na zákonnej výške základného imania, ktoré predstavuje 5000 €. Podľa počtu spoločníkov sa musia dohodnúť na výške vkladov jednotlivých spoločníkov, ktorej minimálna výška je ustanovená sumou 750 €. Zároveň sa musia dohodnúť aj na spôsobe splácania obchodného podielu po založení spoločnosti a jej vzniku, lebo podmienkou je, že musia byť splatené vklady spoločníkov v takej výške, aby tvorila aspoň 50% minimálneho zákonného základného imania spoločnosti.

Môžu sa dohodnúť aj na vyššej výške základného imania, ako je zákonná. Vyššie základné imanie ako zákonné predstavuje určitú väčšiu dôveryhodnosť zo strany tretej osoby, znamená však väčšie finančné zaťaženie spoločníkov.

Dôležitá je dohoda medzi spoločníkmi o počte, ktorí majú spoločnosť s ručením obmedzeným založiť. Určite pritom bude rozhodovať predmet činnosti, ktorý chce spoločnosť vykonávať a požiadavka na odbornú úroveň spoločníkov vyžadovanú podľa zvoleného predmetu činnosti.

Spoločnosť môže mať menej spoločníkov, ale požadovanú odbornosť pri výkone obchodnej alebo výrobnej činnosti môže zabezpečiť výberom kvalifikovaných zamestnancov.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať najmenej jedného spoločníka a najviac 50 spoločníkov. Ak spoločnosť zakladá jedna osoba, dokumentom na založenie spoločnosti bude zakladateľská listina. Jej obsah musí mať náležitosti spoločenskej zmluvy podľa § 110 Obchodného zákonníka. Jediný spoločník zároveň vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. Na druhej strane jediný spoločník sa pri rozhodovaní nemusí s nikým dohodnúť, ale musí dodržať formálne náležitosti z hľadiska konania valného zhromaždenia a najmä obsahu zápisnice z valného zhromaždenia ako aj presného vyjadrenia prijatia jednotlivých uznesení. Pôjde najmä o prípady, ak rozhodnutie jediného spoločníka v zápisnici z valného zhromaždenia je potrebné na ďalšie účely rozhodovania správneho alebo iného orgánu. Môže ísť aj o prípady, ak sa jediný spoločník rozhodne o zmene právnej formy, prijatí ďalšieho spoločníka, o splynutí alebo zlúčení spoločnosti s inou spoločnosťou, ktoré si vyžadujú preukázanie