dnes je 27.11.2021

Input:

Právna úprava darovacej zmluvy

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Darovacia zmluva

4.6.1 Právna úprava darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan

PhD.


Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl Občianskeho zákonníka. Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade ak je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť písomne uzavretá darovacia zmluva, pri hnuteľnej veci musí byť uzavretá darovacia zmluva, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darca je povinný už pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Pokiaľ má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Základnými pojmovými znakmi sú bezplatnosť a dobrovoľnosť. Z darovacej zmluvy nesmú plynúť obdarovanému žiadne povinnosti, darca nemá nárok na protiplnenie

Darovacou zmluvou môže darca darovať nielen hnuteľné veci alebo nehnuteľnosť, ale predmetom darovacej zmluvy môžu