dnes je 27.11.2021

Input:

Právna úprava darovacej zmluvy

26.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Právna úprava darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka. Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť písomne uzavretá darovacia zmluva, pri hnuteľnej veci musí byť uzavretá darovacia zmluva, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Darca je povinný už pri ponuke daru upozorniť na nedostatky, o ktorých vie. Pokiaľ má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Základnými pojmovými znakmi sú bezplatnosť a dobrovoľnosť. Z darovacej zmluvy nesmú plynúť obdarovanému žiadne povinnosti, darca nemá nárok na protiplnenie.

Darovacou zmluvou môže darca darovať nielen hnuteľné veci alebo