dnes je 28.11.2021

Input:

Právna úprava darovacej zmluvy

23.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Právna úprava darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka. Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť písomne uzavretá darovacia zmluva, pri hnuteľnej veci musí byť uzavretá darovacia zmluva, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť, podmienkou jej platnosti a vzniku je zápis katastra nehnuteľností vedeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom obce. Darca je povinný už pri ponuke daru upozorniť na nedostatky, o ktorých vie. Pokiaľ má vec chyby, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

Základnými pojmovými znakmi sú bezplatnosť