dnes je 3.8.2020

Input:

Právna úprava obchodného tajomstva

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.12 Právna úprava obchodného tajomstva

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právnu úpravu obchodného tajomstva obsahujú ustanovenia § 17 - § 20 Obchodného zákonníka. Novela Obchodného zákonníka uskutočnená zákonom č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 doplnila ustanovenie § 17 o ďalšie odseky. Dôležitá zmena sa týka označenia subjektu, ktorý vlastní obchodné tajomstvo. Vynecháva sa označenie podnikateľ a nahradzuje sa slovom majiteľ obchodného tajomstva. Zavádza sa nový pojem rušiteľ obchodného tajomstva, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo.

Predmet obchodného tajomstva

Podľa definície obchodného tajomstva uvedeného v § 17 Obchodného zákonníka, obchodné tajomstvo tvoria:

 • skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom,

 • uvedené skutočnosti majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu,

 • nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné,

 • majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajované,

 • majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje ich utajenie.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne. Ak bude chýbať len jedna podmienka, nejde o obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo musia strážiť všetci majitelia obchodného tajomstva , ktoré majú záujem na jeho ochrane nehľadiac na to, o aké chránenie v skutočnosti ide. Rušiteľ obchodného tajomstva je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušuje alebo ohrozuje obchodné tajomstvo.

Majiteľom obchodného tajomstva chránené skutočnosti výrobnej alebo obchodnej povahy sú doplňujúcou právnou ochranou k ochrane patentov, vynálezov ochranných známok a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva.

Na druhej strane právna úprava skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva upravená v § 51 Obchodného zákonníka sa vzťahuje len na nekalosúťažné konanie v hospodárskej súťaži.

Konanie majiteľa obchodného tajomstva pri jeho ochrane

Majiteľ obchodného tajomstva môže ochranu obchodného tajomstva zabezpečovať vo vnútri podniku vydaním vnútropodnikových smerníc upravujúcich chovanie osôb prichádzajúcich do styku s obchodným tajomstvom. Postup osôb prichádzajúcich s obchodným tajomstvom do styku môže byť upravený aj v pracovnej náplni k pracovnej zmluve.

Písomná forma utajovania určitých skutočností je vhodná najmä ako dôkazný prostriedok predkladaný stranou v súdnom spore. Nie je to však podmienka preukazovania ochrany obchodného tajomstva. Je vecou každého majiteľa obchodného tajomstva, akým spôsobom zabezpečuje utajovanie obchodného tajomstva.

Majitelia obchodného tajomstva v niektorých prípadoch označujú za obchodné tajomstvo aj niektoré časti uzavieraných zmlúv, čo v praxi môže vyvolávať určité pochybnosti najmä z toho hľadiska, že ak sú uvedené skutočnosti v zmluvách, nemôžu mať povahu utajovanej skutočnosti. Napríklad zmluva o dielo sa môže prikladať k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, prípadne môže byť dôkazom v súdnom spore, v ktorom sa o utajovanej skutočnosti môže dozvedieť široký okruh verejnosti.

Majiteľ obchodného tajomstva, ktorý má v podniku určité obchodné tajomstvo, je oprávnený s ním nakladať podľa vlastného uváženia. Na preukázanie ochrany obchodného tajomstva sa nevyžaduje zápis do osobitného registra, ako je tomu pri právach vyplývajúcich z duševného vlastníctva.

K nakladaniu s obchodným tajomstvom vzťahujúcom sa k podniku má výlučné právo majiteľ obchodného tajomstva, ak nie je obmedzenie nakladania s ním na základe osobitného zákona. Majiteľ obchodného tajomstva môže obchodné tajomstvo vzťahujúce sa k podniku alebo jeho časti prenechať tretej osobe na využívanie. Spravidla sa to uskutočňuje uzavieraním licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva, v rámci ktorej je možné upraviť aj prenechanie využívania obchodného tajomstva.

Majiteľ obchodného tajomstva, ktorý ochraňuje obchodné tajomstvo, môže v súdnom konaní, v ktorom sa prerokúvajú aj otázky týkajúce sa ochrany obchodného tajomstva, požiadať súd o vylúčenie verejnosti zo súdneho pojednávania.

Ochrana obchodného tajomstva nie je časovo vymedzená. Podľa § 19 Obchodného zákonníka je vymedzenie ochrany obchodného tajomstva konaním majiteľa obchodného tajomstva smerujúcom na jeho ochranu, pokiaľ trvajú skutočnosti vyplývajúce z definície ochrany obchodného tajomstva vyplývajúceho z § 17 zákona. Porušovanie obchodného tajomstva sa naplní aj v prípade jeho ohrozenia. V novele Obchodného zákonníka sa novo upravila aj skutková podstata nekalo súťažného konania § 51 porušenie obchodného tajomstva.

Právna ochrana obchodného tajomstva

Pri porušení práva na ochranu obchodného tajomstva patria prostriedky ako pri ochrane proti nekalej súťaži.

Podnikateľ sa pri porušení práva na ochranu obchodného tajomstva môže domáhať:

 • zdržovacou žalobou, aby súd vyslovil zdržanie sa konania porušujúceho alebo ohrozujúceho právo navrhovateľa,

 • odstránenia chybného stavu,

 • požadovania primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch,

 • náhrady škody, ak mu vznikla,

 • vydania bezdôvodného obohatenia.

Treba však uviesť, že ide o prostriedky upravené pri nekalosúťažnom konaní, avšak použijú sa len tieto prostriedky na ochranu obchodného tajomstva, pričom k jeho porušeniu nemusí dôjsť v konaní hospodárskej súťaže.

Dohoda zmluvných strán o tom, že určité náležitosti zmluvy tvoria predmet obchodného tajomstva, nepostačuje na to, aby sa tieto skutočnosti stali obchodným tajomstvom, pokiaľ nenapĺňajú pojmové znaky vymedzené ustanovením § 17 Obchodného zákonníka.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 98/99 z 10. septembra 1999

V novele Obchodného zákonníka došlo k nahradeniu skutkovej podstaty nekalej súťaže § 51 porušenie obchodného tajomstva novým znením.

Porušenie obchodného tajomstva je konanie rušiteľa obchodného tajomstva, ktoré spočíva v neoprávnenom získaní, využití alebo sprístupnení obchodného tajomstva.

Neoprávnené získanie obchodného tajomstva sa definuje ako získanie obchodného tajomstva konaním, ktoré je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, spočíva v neoprávnenom prístupe k dokumentom, predmetom, materiálom alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnene nakladá majiteľ obchodného tajomstva.

Neoprávneným využitím alebo neoprávneným sprístupnením obchodného tajomstva je využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva bez súhlasu jeho majiteľa tým, kto:

 1. získal obchodné tajomstvo neoprávnene,
 2. porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti alebo inú povinnosť týkajúcu sa nesprístupnenia obchodného tajomstva,
 3. porušuje zmluvnú alebo inú povinnosť týkajúcu sa obmedzenia využitia obchodného tajomstva.

Za neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva je poovažované aj konanie osoby, ktoré ho získala od tretej osoby, ktorá ho neoprávnene využívala. Podmienkou naplnenia tejto skutkovej podstaty však je vedomosť osoby, ktorá ho získala, že táto tretia osoba obchodné tajomstvo užívala neoprávnene.

Rovnako sa posudzuje konanie osoby, ktorá získala obchodné tajomstvo, ak nekonala s odbornou starostlivosťou a za daných okolností mala vedieť, že ho získava od neoprávnenej osoby.

Za neoprávnené využitie obchodného tajomstva sa pokladá aj výroba, ponúkanie a uvádzanie tovaru porušujúceho obchodné tajomstvo na trh alebo dovoz, vývoz alebo skladovanie tovaru porušujúceho obchodné tajomstvo. Podmienkou porušenia však je, že sa preukáže vedomosť osoby, ktorá vykonávala uvedenú činnosť, že sa obchodné tajomstvo využívalo neoprávnene. Rovnako sa posudzuje konanie osoby, ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti mala vedieť, že ide o neoprávnené využívanie obchodného tajomstva.

Zároveň sa v § 51 ods. 6 až 8 zákona definuje činnosť, ktorá nie je porušením obchodného tajomstva. Získanie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo nezávislým objavom, alebo vytvorením, pozorovaním, skúmaním alebo testovaním výrobku alebo predmetu, podmienkou však je, že takýto predmet bol sprístupnený verejnosti.

Na ochranu obchodného tajomstva sa použijú všeobecné ustanovenia o právnych prostriedkoch na ochranu proti nekalej súťaži.

Upravujú sa aj nové prostriedky zabezpečujúce ochranu majiteľa pred pokračovaním konania rušiteľa, ktoré je porušovaním alebo ohrozovaním obchodného tajomstva. Jeho majiteľ môže požiadať súd o vydanie neodkladného opatrenia, ktoré sa vydáva súdom na návrh. V tomto prípade ide o opatrenie, ktoré je vydávané ešte pred začatím súdneho konania.

Majiteľ obchodného tajomstva môže žiadať, aby súd rušiteľovi obchodného tajomstva uložil:

 1. ukončenie alebo zákaz využívania alebo sprístupnenia obchodného tajomstva,
 2. zákaz výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho obchodné tajomstvo,
 3. zákaz dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho obchodné tajomstvo,
 4. zaistenie alebo odovzdanie tovaru, ktorým bolo porušené právo k obchodnému tajomstvu,