dnes je 23.6.2021

Input:

Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

28.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3 Právna úprava rozdelenia obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Predpoklady rozdelenia obchodného podielu

Právna úprava umožňuje, aby spoločník svoj obchodný podiel rozdelil a previedol jeho časť na inú osobu s tým, že zostávajúcu časť si ponechá a sám zostane spoločníkom spoločnosti s nižším obchodným podielom. Pri rozdelení obchodného podielu však musia byť splnené zákonné predpoklady:

  • spoločník má v majetku obchodný podiel, ktorý sa zakladá na vklade do základného imania, ktorý je vyšší ako minimálna zákonná hodnota vkladu spoločníka. Minimálna výška vkladu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je 750,00 EUR. Obchodný podiel, ktorý sa zakladá na minimálnej výške vkladu spoločníka, nemôže byť rozdelený, keďže jeho rozdelením by vznikli obchodné podiely, ktoré by boli založené na vklade nižšom, ako je minimálny vklad (750,00 EUR). Takýto obchodný podiel by mohol byť rozdelený iba za predpokladu, že jeho časti nadobudnú aktuálny spoločníci spoločnosti, ktorých obchodné podiely v dôsledku prevodu „prirastú” a zväčšia sa. Ak má po rozdelení obchodného podielu zostať zachovaná účasť i spoločníkovi, ktorý časť obchodného podielu prevádza na tretiu osobu, výška jeho vkladu musí dosahovať aspoň 1 500,00 EUR (obchodný podiel sa v tomto prípade musí rozdeliť na polovicu a jeho časť vo výške 50 %, ktorej zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 750,00 EUR, prejde do majetku nadobúdateľa obchodného podielu a časť vo výške 50 %, ktorej zodpovedá vklad do základného imania spoločnosti vo výške 750,00 EUR zostane v majetku prevádzajúceho spoločníka),

  • rozdelenie obchodného podielu musí byť vždy schválené valným zhromaždením,

  • rozdelenie obchodného podielu je možné len pri jeho prevode alebo prechode na dediča alebo právneho nástupcu spoločníka, pričom na rozdelenie podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia. Rozdelenie obchodného podielu môže spoločenská zmluva úplne vylúčiť. V prípade, ak spoločenská zmluva nepripúšťa prevod obchodného podielu na tretiu osobu, nebude možný ani prevod jeho časti na tretiu osobu, a to ani za predpokladu súhlasu valného zhromaždenia s jeho rozdelením (na platný prevod časti obchodného podielu by sa vyžadovala predchádzajúca zmena spoločenskej zmluvy). V prípade zákazu prechodu obchodného podielu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla smrťou na dedičov, vzniká dedičom právo na vyplatenie vyrovnávacieho podielu,

  • ak je rozdelenie obchodného podielu schválené valným zhromaždením a ak je pripustený prevod obchodného podielu na tretiu osobu, resp. sú splnené podmienky vyžadované spoločenskou zmluvou - je potrebné uzavrieť zmluvu o prevode časti obchodného podielu.

Náležitosti zmluvy a právneho podania

Náležitosti zmluvy o prevode časti obchodného