dnes je 29.5.2020

Input:

Právna úprava ručenia

2.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12 Ručenie

4.12.1 Právna úprava ručenia

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava ručenia je v Občianskom zákonníku upravená v § 546 až 550. Ručenie je jedným zo spôsobom zabezpečenia záväzku. Vzniká vyhlásením ručiteľa o tom, že uspokojí pohľadávku veriteľa, ak ju neuspokojí dlžník. Vyhlásenie ručiteľa je jednostranný právny úkon. Na druhej strane, ručiteľský záväzok môže vzniknúť, iba ak ho veriteľ akceptuje. Vyplýva to z charakteru inštitútu ručenia, ale aj zo základných zásad občianskeho práva. Súhlas dlžníka sa nevyžaduje vôbec, ručiteľský záväzok vznikne aj proti vôli dlžníka, hoci v praxi je to najčastejšie práve dlžník, ktorý za účelom poskytnutia dostatočných záruk veriteľovi ponúka záruky prostredníctvom ručiteľa.

Vyhlásenie ručiteľa musí byť v písomnej forme, súhlas veriteľa však už predpísanú formu nemá, ručenie možno akceptovať aj konkludentne (mlčky).

Náležitosti ručiteľského vyhlásenia:

  • označenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi, ktorá sa zabezpečuje ručením,

  • vyhlásenie ručiteľa, z ktorého je zrejmá jeho vôľa uspokojiť pohľadávku veriteľa.

Povaha ručiteľského záväzku

Ručiteľský záväzok je záväzok akcesorický a subsidiárny. Akcesorickosť znamená, že je podmienený existenciou hlavného záväzku – teda záväzku medzi veriteľom a dlžníkom. Ak neexistuje hlavný záväzok, nemôže existovať ani ručiteľský záväzok. Prejavom subsidiárnosti je povinnosť ručiteľa plniť zásadne až vtedy, ak dlh nesplnil sám dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval. Veriteľ si teda nemôže vybrať medzi dlžníkom a ručiteľom, najskôr je povinný požadovať splnenie od dlžníka.

Práva a povinnosti z ručenia:

  • právo veriteľa požadovať plnenie od ručiteľa,

  • povinnosť veriteľa informovať ručiteľa kedykoľvek a bez zbytočného odkladu o výške svojej pohľadávky,

  • povinnosť veriteľa zachovávať pre ručiteľa všetky právne prostriedky potrebné na uplatnenie nároku ručiteľa voči dlžníkovi,

  • povinnosť veriteľa vymáhať pohľadávku voči dlžníkovi riadne,

  • povinnosť ručiteľa splniť pohľadávku v rovnakom rozsahu ako dlžník (ak nie je dohodnutý menší rozsah),

  • právo ručiteľa uplatniť voči veriteľovi všetky námietky voči pohľadávke, ktoré by mohol uplatniť dlžník,

  • právo ručiteľa domáhať sa od dlžníka toho, čo za neho plnil (regres),

Zánik záväzku

Ručiteľský záväzok zaniká najmä zánikom hlavného záväzku (najmä jeho riadnym