dnes je 31.5.2020

Input:

Právna úprava zámennej zmluvy

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14 Zámenná zmluva

4.14.1 Právna úprava zámennej zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová


Právna úprava zámennej zmluvy je stručná, je obsiahnutá v § 611 Občianskeho zákonníka.

Zámenná zmluva nie je v súčasnosti tak frekventovane využívaná ako v minulosti, keď sa primárne práve prostredníctvom nej realizovala výmenná hodnota veci.

Základným pojmovým znakom zámennej zmluvy je výmena veci za vec. To ju odlišuje od kúpnej zmluvy, kde sa vymieňa vec za peniaze, či od darovacej zmluvy kde sa vec prevádza bezodplatne.

Právna úprava zámennej zmluvy je v OBČZ riešená odkazom na primerané použitie ustanovení o kúpnej zmluve s tým, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktoré výmenou odovzdáva za predávajúcu stranu a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma za kupujúcu stranu.

Náležitosti zmluvy

Podstatnými náležitosťami zámennej zmluvy je riadne označenie vecí, ktoré sú predmetom zámeny. Tie pritom nemusia byť rovnocennej hodnoty. Ak veci nemajú rovnakú hodnotu, nevylučuje sa, aby sa zmluvné strany dohodli na peňažnom dorovnaní.

Pre vznik zmluvy postačuje dostatočne určité definovanie vecí, ktoré sa vymieňajú, z hľadiska právnej istoty je však vhodné upraviť si v zmluve aj podmienky odovzdania veci, najmä ich dátum, či opis ich stavu a prípadnú zodpovednosť za vady veci.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Povinnosťou každej zmluvnej strany je vec odovzdať a zároveň druhú vec prevziať a to pritom riadne a včas.

Prípadné iné povinnosti si zmluvné strany upravia podľa svojich aktuálnych potrieb a požiadaviek, analogicky ako pri kúpnej zmluve.

Možnosti zániku zmluvy

Zmluva vo všeobecnosti zaniká jej splnením. Splniť sa však musí riadne a včas. V opačnom prípade pristúpia zákonom predpokladané následky, teda