dnes je 28.11.2021

Input:

Právna úprava zmluvy o dielo

18.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Právna úprava zmluvy o dielo

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Zmluva o dielo je komplexne upravená v § 631 až 656 OZ. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to na vlastné nebezpečenstvo a za dojednanú cenu. Pod pojmom dielo pritom rozumieme hmotne zachytený výsledok pracovnej činnosti zhotoviteľa. Zmluva o dielo sa uzavrie podľa Občianskeho zákonníka, ak objednávateľ je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. Zmluvné strany, z ktorých jedna je podnikateľ a druhá nepodnikateľ – fyzická osoba sa však v súlade s § 262 ods. 1 ObZ. môžu dohodnúť, že ich zmluvný vzťah sa bude spravovať Obchodným zákonníkom, aj keď z hľadiska subjektov uzavierajúcich túto zmluvu by sa ich vzťah mal spravovať Občianskym zákonníkom. Objednávateľom môže byť aj právnická osoba,