dnes je 13.5.2021

Input:

Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácie

19.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.262 Predĺženie doby poberania nemocenského v období krízovej situácie

Ing. Eva Gášpárová

Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti, t. j. podporné obdobie trvá najdlhšie 52. týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

Podporné obdobie je teda obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Podporné obdobie je 52 týždňov od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca. Podporné obdobie sa skracuje o obdobia predchádzajúcich práceneschopností v období 52 týždňov pred vznikom práceneschopnosti. Ak bola práceneschopnosť nariadená z dôvodu karanténneho opatrenia alebo ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od poslednej práceneschopnosti, podporné obdobie sa neskracuje.

Od 1. mája 2021 podľa § 293ec zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 130/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa predĺži podporné obdobie, ktoré uplynulo:

  • - počas trvania krízovej situácie (počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením Covid-19), alebo
  • - v období šiestich mesiacov po ukončení krízovej situácie.

Sociálna poisťovňa predĺži aj podporné obdobie, ktoré uplynulo pred 1. májom 2021 a práceneschopnosť trvá aj po 1. máji 2021.

O predĺženie podporného obdobia, resp. poberania nemocenského musí poistenec Sociálnu poisťovňu požiadať na určenom tlačive.

Predĺženie podporného obdobia je možné, ak:

  • - práceneschopnosť poistenca trvá,
  • - dočasná pracovná neschopnosť poistenca, v súvislosti s ktorou uplynulo podporné obdobie, trvala alebo trvá z dôvodu sťaženého prístupu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súvislosti s krízovou situáciou – napríklad nebolo možné vykonať operáciu,
  • - je predpoklad, že poistenec po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti nebude mať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou – je predpoklad, že nebude mať priznanú invaliditu).

Všetky tri podmienky musia byť splnené súčasne.