dnes je 3.6.2020

Input:

Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.4 Protokol o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorov

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.


Stiahnuť vzor

I.

Zmluvné strany – účastníci prevzatia a odovzdania

1.1. .................................(meno a priezvisko)

 

trvalo bytom:..................................................

nar.: ................................................................

rodné číslo: ....................................................

číslo OP: ........................................................

ďalej len „prenajímateľ“

 

 

a

 

1.2.......................................(obchodné meno)

 

so sídlom: ......................................................

IČO: ...............................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ................................,

oddiel: ...................., vložka: .......................,

konajúca prostredníctvom ..........................., konateľa/prokuristu

IČO: ...............................................................

ďalej len „nájomca“

 

uzavreli v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení dňa ........... (uviesť konkrétny deň uzavretia zmluvy o nájme nebytových priestorov) zmluvu o nájme nebytových priestorov - ... miestností o výmere ..... m2, nachádzajúcich sa na .... nadzemnom podlaží v objekte na ................ ulici, č. .................., súp. č. ........, na pozemku parc. č. ......., kat. územia ....................., ktoré sú zapísané na LV č. ......., správy katastra .............., ktoré sú vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa.

V súlade so znením článku IV. Doba nájmu, bod ...... vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov bola dnešného dňa vykonaná za účasti prenajímateľa a nájomcu fyzická prehliadka priestorov, ktoré sú predmetom nájmu.

II.

Zariadenie nebytových priestorov

2.1 V súlade so znením ustanovení článku VI. Práva a povinnosti prenajímateľa vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa ........ prenajímateľ odovzdáva nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. Ku dňu odovzdania predmetných nebytových priestorov sa v nich nachádza nasledovné zariadenie:

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

- ..........................................................

2.2 Prenajímateľ zároveň odovzdal nájomcovi kľúče od brány / vchodových dverí v počte ....kusov, kľúče od vstupných dverí nebytových priestorov v počte ...... kusov a kľúče od poštovej schránky v počte .... kusov. V deň odovzdania a prevzatia predmetných nebytových priestorov boli do osobitnej obálky uložené kľúč od brány /vchodových dverí, od vstupných dverí nebytových priestorov vždy po jednom kuse. Táto obálka bola následne za prítomnosti nájomcu zapečatená a bude po dobu trvania nájmu až do jeho právoplatného ukončenia uložená u prenajímateľa.

III.

Služby spojené s nájmom

3.1 V súlade so znením článku II. Predmet nájmu, bodu 2.4 vyššie uvedenej zmluvy o nájme nebytových priestorov prenajímateľ prostredníctvom tretích osôb poskytuje nájomcovi nasledovné služby s nájmom spojené:

- vodné a stočné,

- dodávka elektriny,

- dodávka plynu,

- dodávka tepla a teplej vody.

V tejto súvislosti bola v deň odovzdania a prevzatia predmetných nebytových priestorov vykonaný odpis stavu nasledovných meračov energií:

- elektromer číslo: ........................................., stav ..................................................,

- plynomer číslo: ..........................................., stav ..................................................,

- vodomer (teplá voda) číslo: ........................, stav ..................................................,

- vodomer (studená voda) číslo: ..................., stav .................................................. .

IV.

Záverečné ustanovenia

4.1 Prenajímateľ je oprávnený kľúče, ktoré boli v deň odovzdania a prevzatia predmetných nebytových priestorov uložené do samostatnej obálky a zapečatené z tejto obálky vybrať iba v prípade, že podľa jeho vedomosti preukázateľne bezprostredne hrozí vznik škody na