dnes je 23.10.2020

Input:

S.r.o. a povinnosti voči daňovému úradu

12.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 S.r.o. a povinnosti voči daňovému úradu

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá získala na území Slovenskej republiky povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, sa považuje za daňový subjekt a je povinná požiadať vecne a miestne príslušného správcu dane o registráciu.

Správcami dane na úrovni miestne špecializovaných orgánov štátnej správy sú:

  • daňové úrady,

  • obce (mestá, mestská časť v Bratislave alebo v Košiciach),

  • colné úrady.

Vecná príslušnosť správcu dane

Vecná príslušnosť správcu dane vyplýva z osobitných predpisov a je určená predmetom zdanenia (teda tým, z čoho sa daň vyrubuje). Obec (mesto, mestská časť) je správcom dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do pôsobnosti colného úradu patrí správa spotrebných daní z liehu, vína, medziproduktu, piva, elektriny, uhlia, a zemného plynu, minerálnych olejov a tabakových výrobkov podľa jednotlivých osobitných predpisov.

Najširší okruh pôsobnosti na úseku správy daní majú daňové úrady. Tieto vecne špecializované orgány štátnej správy v rámci správy daní evidujú a registrujú daňové subjekty, evidujú a účtujú daňové príjmy, vyhľadávajú neregistrované daňové subjekty, kontrolujú daňové subjekty a zároveň sú orgánmi príslušnými na konanie o priestupkoch na úseku daní a dotácií.

Daňové úrady zabezpečujú aj preberanie účtovných závierok podávaných spoločnosťou spolu s daňovým priznaním za hospodársky rok. Daňové úrady účtovné závierky, ak nevykazujú nedostatky, zakladajú do registra účtovných závierok vedených Data Centrom - povereným na túto činnosť Ministerstvom financií SR. Z registra účtovných závierok ich zakladá do zbierky listín Ministerstvo spravodlivosti SR. V prípade, že účtovná závierka vykazuje nedostatky, daňový úrad vyzve daňový subjekt na ich odstránenie s tým, že mu poskytne primeranú lehotu na odstránenie.


Okruhu širokej škály právomocí daňového úradu korešponduje aj najväčšie množstvo povinností spoločnosti s ručením obmedzeným práve voči tomuto správcovi dane.

Väčšina povinností spoločnosti s ručením obmedzeným ako daňového subjektu vo vzťahu k daňovému úradu je upravená v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní ”).

V záujme konkretizácie základných povinností spoločnosti s ručením obmedzeným vo vzťahu k daňovému úradu je nevyhnutné oboznámiť sa aj s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ako aj zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Spoločnosti s ručením obmedzeným vo vzťahu k daňovému úradu vyplývajú aj povinnosti z Obchodného zákonníka v súvislosti s prevodom väčšinového Obchodného podielu (§ 115 ods. 6, 7 ObchZ).

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, alebo Sociálna poisťovňa, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra (§