dnes je 21.9.2020

Input:

Účinky zápisov do obchodného registra

8.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Účinky zápisov do obchodného registra

JUDr. Alexander Škrinár

CSc.

Tieto účinky konkretizujú význam zriadenia a vedenia obchodného registra. Od 1. januára 2002 sa účinky zápisov zmenili dosť podstatným spôsobom.

Rozhodujúcim kritériom zostáva charakter zápisu v obchodnom registri, t.j. rozlišovanie rozhodnutí registrových súdov s právotvornými (konštitutívnymi) účinkami a osvedčujúcimi (deklaratórnymi) účinkami.

Právotvorné rozhodnutia

Pri právotvorných rozhodnutiach (napr. §8, §62,§68 ods. 1, §69a ods. 1, §69b ods.7, §202 ods.4, §206 ods.4, §207 ods.1, ods.5/,7/,8/, §209 ods.4, §210 ods.1, §216 Obch. zák. ) registrových súdov účinky nastávajú najskôr vykonaním zápisu, a to bez ohľadu na právoplatnosť uznesenia, ktorým sa zápis povolil (§ 281 civilného mimosporového konania). Pod vykonaním zápisu rozumieme prepísanie uznesenia súdu kanceláriou ku dňu uvedenému vo výroku uznesenia. Na rozhodnutie vo veci samej nie je zákonom lehota určená, ale súd by mal konať vo veci bez prieťahov.

Z uvedeného vyplýva, že ak sa zápis dostane do informačného systému obchodného registra, bez ohľadu na právoplatnosť rozhodnutia sa začnú vydávať výpisy z obchodného registra podľa nového stavu. Tento režim zodpovedá obvyklej úprave verejných kníh. Týmto dňom sa rozhodnutie stáva voči spoločnosti účinné (ak sa v plnom rozsahu vyhovelo návrhu), pričom najskôr týmto dňom môže mať účinky aj voči tretím osobám, a to v prípade, že tretie osoby vedia o zmenených údajoch alebo o obsahu listín a zapísaná osoba to preukáže.

V opačnom prípade sa pre všeobecné účinky zápisu (tzv. pozitívna materiálna publicita) vyžaduje aj jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku. Toto je prvá významná zmena od 1.1.2002. Navyše, v prípade osôb, ktoré preukážu, že sa nemohli oboznámiť so zverejnením zápisu, uplatňuje sa dodatočná 15 dňová lehota, v ktorej sa nemôže zapísaná osoba odvolávať na zverejnené údaje a obsah listín.

Osvedčujúce rozhodnutia

Pri osvedčujúcich rozhodnutiach (napr. § 2 ods.3, §13 ods.2, §70 ods.2/3/, §207 ods.9, §210 ods.4, §211 ods.4, §215 ods.5, §215c ods.2 Obch. zák.) takisto nastávajú všeobecné účinky voči tretím osobám zverejnením vykonania zápisu v Obchodnom vestníku. Na rozdiel od právotvorných rozhodnutí účinky deklaratórnych rozhodnutí môžu nastať už dňom, kedy zapísaná osoba rozhodla o zmene určitého údaju a oznámila túto skutočnosť tretej osobe, prípadne tretia osoba sa o zmene dozvedela zo zbierky listín. Významnou zmenou pri týchto zápisoch je, že takto zmenených údajov a obsahu listín sa môže dovolávať tak zapísaná osoba ako aj tretia osoba.

Zmenená úprava obchodného registra

Zmenená úprava obchodného registra vychádza z komunitárnej úpravy (Prvá, tzv. publikačná smernica (68/151/EEC), ktorá národným právnym poriadkom nepredpisuje, aké skutočnosti sa majú do obchodného registra zapisovať na základe právotvorného rozhodnutia príslušného orgánu. Táto smernica však vyžaduje, aby v prípade zápisu štatutárnych orgánov národná právna úprava zabezpečila, že zápis v tejto časti nie je zo strany zapísanej osoby spochybniteľný argumentom porušenia právnych predpisov, spoločenskej zmluvy alebo stanov pri voľbe alebo vymenovaní týchto orgánov alebo ich členov. Domáhať sa porušenia uvedených noriem možno len voči tej tretej osobe, ktorá o porušení vedela. Dôkazné bremeno o tejto vedomosti musí uniesť zapísaná osoba.

V dôsledku posunutia všeobecného účinku voči tretím osobám až na zverejnenie zápisu v Obchodnom vestníku rieši právna úprava aj dôsledky nesúladu medzi zapísanými a zverejnenými údajmi a medzi uloženými a zverejnenými listinami, a to vždy v prospech tretích osôb, pokiaľ konajú v dobrej viere.

Všeobecne zapisované údaje

Obchodný zákonník ustanovuje tie údaje, ktoré sa zapisujú pri každej zapísanej osobe, aj keď niektoré z nich sa zapíšu len v prípade, ak zapísaná osoba dobrovoľne rozhodne o týchto skutočnostiach (prokúra, odštepný závod a jeho vedúci) . Táto všeobecná úprava sa aplikuje v závislosti od toho, či sa zapisuje fyzická osoba alebo právnická osoba.

Obsah zápisu do obchodného registra

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnickej osobe sa zapisuje obchodné meno, sídlo, IČO (prideľuje registrový súd - právna forma.

Pri štatutárnych orgánoch alebo ich členoch sa zapisuje meno, bydlisko, rodné číslo, spôsob konania v mene právnickej osobe (samostatne alebo spoločne), s uvedením dňa vzniku alebo zániku ich funkcie (čo je osobitne významné vzhľadom na osvedčujúci a nie právotvorný účinok zápisu).

Pri členoch dozornej rady s.r.o. sa zapisuje meno, bydlisko, rodné číslo, deň vzniku a zániku funkcie.

V prípade zápisu odštepného zápisu sa uvádza označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti vykonávaný v prevádzkarni, ako aj meno, bydlisko, rodné číslo vedúceho odštepného závodu.

V prípade zápisu prokuristu sa zapisuje meno, bydlisko, rodné číslo a spôsob konania v mene zapísanej osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným.

Osobitne zapisované údaje

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa predmet zápisov zúžil, nakoľko sa od 1.1.2002 nevyžaduje zápis rodného čísla spoločníka, ale len jeho mená a bydliská spoločníkov – fyzických osôb, alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka. Ďalej sa zapisujú údaje relevantné vo vzťahu k základnému imaniu, teda výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu do základného imania každého spoločníka a rozsah jeho splatenia.

Špecifické údaje

V tejto skupine rôznorodých údajov sa nachádzajú skutočnosti zapisované s osvedčujúcimi účinkami rozhodnutia registrového súdu, na ktoré sa viažu účinky publicity tak, ako sme uviedli vyššie (teda zásadne až zverejnením v Obchodnom vestníku). Takýmito údajmi sú právny dôvod zrušenia právnickej osoby, vstup do likvidácie, údaje likvidátora, právny dôvod výmazu, ako aj zápisy, pri ktorých je podľa osobitných úprav prelomený princíp publicity(vyhlásenie a ukončenie konkurzu, povolenie a skončenie vyrovnania, zavedenie a skončenie nútenej správy).

Zbierka listín

Inštitút zbierky listín sa zavádza v zmysle publikačnej smernice komunitárneho práva. V našich podmienkach tento inštitút znamená, že popri „zozbieraných“ údajoch o podnikateľoch, ktoré pre nás doteraz predstavoval obchodný register sa vytvára nový informačný zdroj, a to listiny, z ktorých sa tieto údaje čerpajú. Listiny, ktoré sa do 31.12.2001 prikladali k návrhom na zápis v obchodnom registri boli považované za súdne spisy a prístup k nim bol závislý od rozhodnutia registrového sudcu pri splnení zákonných podmienok.. Na rozdiel od týchto súdnych spisov bude zbierka listín verejne prístupná a po splnení poplatkovej povinnosti bude mať každý právo na vyhotovenie kópie z uloženého dokumentu.

Povinnosť uloženia zakladateľských dokumentov

Zbierka listín sa vytvorila do konca roku 2002. Zapísané osoby zapísané do obchodného registra do 31.12.2001 museli do zbierky uložiť zakladateľské dokumenty (spoločenské zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným) v úplnom znení. Za správnosť redakcie úplného znenia zodpovedá štatutárny orgán spoločnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je registrový súd oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 3 310 eur konateľom, ako osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene zapísanej osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmena zápisu zapísaných osôb

V prípade zmien zápisov pri zapísaných osobách bude potrebné doložiť potrebné listiny dvojmo už pri podaní návrhu na zápis zmien a zároveň bude potrebné už pri podaní tohto návrhu doložiť aj úplné znenie zakladateľského dokumentu. Rovnako bude potrebné uložiť do zbierky listín tie dokumenty, ktoré sa zo zákona majú uložiť bez vykonania zmeny zápisu v zozname údajov, napr. účtovné závierky, výročné správy do 30 dní od ich vyhotovenia, resp. schválenia. Osoby, ktoré podávajú návrh na zápis od 1.1.2002 sú povinné pri podaní návrhu na zápis doložiť aj všetky tie listiny, ktoré nová právna úprava vyžaduje.

Zmena v zakladaní účtovnej závierky do zbierky listín

Od 1. januára 2014 sa už nevyžaduje priame založenie účtovnej závierky daňovým subjektom do zbierky listín vedenej obchodným registrom. Daňový subjekt splní svoju povinnosť založiť účtovnú závierku do zbierky listín tak, že pri podávaní daňového priznania na príslušný daňový úrad, sa k nemu prikladá aj účtovná závierka. Daňový úrad prekontroluje jej vecnú správnosť.

S účinnosťou od 1. januára 2014 bol zavedený Register účtovných závierok, do ktorého sa zakladajú ročné individuálne účtovné závierky a následne sa rieši aj založenie riadnej účtovnej závierky do zbierky listín. Správcom registra je Data Centrum.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má len jediného spoločníka postupuje pri ukladaní účtovných závierok rovnako ako ostatné daňové subjekty, ktoré ich musia predkladať.

Daňové subjekty neukladajú účtovnú závierku do Registra účtovných závierok priamo. Ak ide o subjekty súkromného práva spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom, obdobne ako iné právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, plnia svoju zákonnú povinnosť uložiť účtovnú závierku prostredníctvom finančnej správy príslušnými daňovými úradmi, kde ich zakladajú spolu s daňovým priznaním.

Daňový subjekt splní svoju oznamovaciu povinnosť aj založením oznámenia o neschválenej účtovnej závierke. Následne je povinný oznámiť príslušnému Daňovému úradu jej schválenie do piatich pracovných dní od dátumu schválenia.

V prípade nedostatkov alebo chýbajúcich podkladov Daňový úrad, alebo štátna pokladnica vyzve subjekt na ich odstránenie. Ak daňový subjekt v lehote neodstráni nedostatky, považujú sa účtovné závierky za nedoručené, z čoho vyplýva nesplnenie povinnosti daňového subjektu predložiť účtovnú závierku do Registra účtovných závierok a tým aj do zbierky listín.

Riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku aj s príslušnými prílohami môžu subjekty podať v elektronickej alebo listinnej podobe. Lehota na jej uloženie je 6 mesiacov od jej zostavenia. Riadna konsolidovaná účtovná závierka musí byť založená do 1 roka od skončenia účtovného obdobia.

Dôležitou povinnosťou osoby konajúcej v mene právnickej osoby je podanie vyhlásenia, či riadna alebo mimoriadna účtovná závierka s predkladanými listinami bola schválená jej príslušným orgánom, čo v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom znamená, že vyhlási, že rozhodol o schválení, alebo neschválení riadnej individuálnej účtovnej závierky. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným s viacerými spoločníkmi riadnu individuálnu účtovnú závierku schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.

Z povahy zbierky listín vyplýva, že bude prístupná aj po zániku právnickej osoby, a teda bude informovať o všetkých relevantných skutočnostiach existencie zapísanej osoby.

Udržanie aktuálnosti obchodného registra a zbierky listín

Právna úprava, aj vzhľadom na úpravu povinností štatutárnych orgánov kapitálových spoločností, spresňuje povinnosti súvisiace so zmenami zápisov v obchodnom registri. Predovšetkým je určená 30 dňová lehota na podanie návrhu na zápis zmien alebo výmaz skutočností, ku ktorým sa prikladajú doklady dvojmo k návrhu.

Obdobne je 30 dňová lehota určená na predloženie listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín, bez toho, aby sa menil zoznam údajov. Tieto listiny sa predkladajú dvojmo

Z uvedeného vyplýva, že listiny, na základe ktorých sa zmenia údaje v zozname údajov (v obchodnom registri) sa prikladajú k návrhu, sú teda súčasťou návrhového konania. Listiny, ktoré sa ukladajú do zbierky listín nie sú súčasťou návrhového konania a registrovému súdu sa predkladajú. Takýmto spôsobom sa zbierka listín bude vytvárať obidvomi spôsobmi.

Povinnosť predložiť návrh a listiny

Okrem spresnenia lehoty nová právna úprava adresne určuje kto je povinný predložiť návrh a listiny. Je to zapísaná fyzická osoba a osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby. Ak tieto osoby nesplnia svoju povinnosť, registrový súd je oprávnený uložiť pokutu do výšky 3 310 eur. Vzhľadom na solidárnu zaviazanosť členov kolektívneho štatutárneho orgánu by sa pokuta mala ukladať všetkým členom štatutárneho orgánu oprávneným konať v mene spoločnosti. Interná úprava v spoločnosti (stanovy, spoločenská zmluva, zmluva o výkone funkcie) môže pravidlá solidárnej zaviazanosti zmeniť.

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť

K návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa prikladá oprávnenie na podnikateľskú činnosť na tú činnosť, ktorá má byť zapísaná ako predmet podnikania (činnosti, pri formálnych podnikateľoch) do obchodného registra, pokiaľ sa takéto oprávnenie vyžaduje (nevyžaduje sa napr. na výkon poľnohospodárskej prvovýroby).

Rozdiel predmetu podnikania v spoločenskej zmluve a zakladateľskom dokumente

V tejto súvislosti je významná tá skutočnosť, že predmet podnikania môže byť v spoločenskej zmluve formulovaný širšie, než ten predmet činnosti, ktorý sa navrhuje zapísať, t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným môže začať s užším predmetom podnikania ako má uvedený v zakladateľskom dokumente. Následne o rozšírení predmetu podnikania rozhoduje konateľ (konatelia) ako štatutárny orgán, v rámci obchodného vedenia, ak nie je stanovené v spoločenskej zmluve odchylne. Na získanie oprávnenia pred vznikom právnickej osoby existuje osobitná úprava, ktorá podľa živnostenského zákona oprávňuje zakladateľov alebo konateľov slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným (t.j. s.r.o., ktorá má mať sídlo na území SR) k ohláseniu živnosti podľa § 10 ods. 4 Živnostenského zákona. V kontexte Obchodného zákonníka pri získavaní živnostenského oprávnenia tieto osoby realizujú oprávnenia vyplývajúce z právnej úpravy konania v mene spoločnosti pred jej vznikom. Zakladatelia alebo konatelia obvykle z praktických dôvodov vyberajú činnosti v rámci voľných ohlasovacích živností, na vydanie ktorých je právny nárok, a to v lehote 15 dní od ohlásenia, ak ohlásenie spĺňa náležitosti vyžadované zákonom. Koncesované živnosti boli zrušené. Podnikatelia môžu požiadať o vydanie ohlasovacej živnosti, ktorými sú živnosti remeselné, viazané a voľné.

Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby.

Zápis predmetu podnikania

Ak sa má pri spoločnosti s ručením obmedzeným zapísať predmet podnikania, ktorý podľa osobitnej právnej úpravy môžu vykonávať iba fyzické osoby, navrhovateľ musí registrovému súdu preukázať, že túto činnosť bude vykonávať pomocou oprávnených fyzických osôb. Zodpovednosť takýchto fyzických osôb podľa tých osobitných predpisov, na základe ktorých získali oprávnenie na podnikanie nie je obmedzená právnou formou spoločnosti, pre ktorú túto činnosť zabezpečujú. Preukázanie skutočnosti, že spoločnosť zabezpečila plnenie tejto povinnosti sa dokladuje osobitnými zmluvami, prípadne dojednaniami v zakladateľských dokumentoch. Ak počas trvania spoločnosti nebude splnená táto povinnosť, registrový súd je