dnes je 21.1.2021

Input:

Účtovanie vrátenia odvodov zo Sociálnej poisťovne - krok po kroku

10.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.151 Účtovanie vrátenia odvodov zo Sociálnej poisťovne – krok po kroku

Zuzana Sidorová, Tax Manager, Crowe Advartis Tax, k.s.

Výkon sociálneho poistenia na území Slovenska uskutočňuje Sociálna poisťovňa.

Sociálne poistenie, rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu, dozor alebo financovanie vymedzuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení”).

Pôsobnosť zákona o sociálnom poistení je rozsiahla a vplýva na širokú masu zárobkovo činných osôb a zamestnávateľov.

Tento článok je bližšie zameraný na situácie, v ktorých vzniká právo na vrátenie platieb zo Sociálnej poisťovne a ich následné zachytenie v účtovníctve podnikateľov.

Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2020

Zamestnávateľ v roku 2020 zaplatí za svojho zamestnanca odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 25,20 % z vymeriavacieho základu. Odvody do Sociálnej poisťovne pozostávajú z nasledovných čiastkových odvodov:

 • na nemocenské poistenie: 1,4 % z vymeriavacieho základu,

 • na starobné poistenie: 4 % z vymeriavacieho základu,

 • na invalidné poistenie: 3 % z vymeriavacieho základu,

 • na úrazové poistenie: 0,8 % z vymeriavacieho základu,

 • na garančné poistenie: 0,25 % z vymeriavacieho základu,

 • na poistenie v nezamestnanosti: 1 % z vymeriavacieho základu,

 • na rezervný fond solidarity: 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavacím základom pre odvody do Sociálnej poisťovne je hrubá mzda zamestnanca, pričom maximálny mesačný vymeriavací základ pre rok 2020 je na hodnote 7 091 €. Maximálny vymeriavací základ neplatí pre odvod do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie.

Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej aj „SZČO”) platí do Sociálnej poisťovne odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu, pričom pozostáva z nasledovných čiastkových odvodov:

 • na nemocenské poistenie: 4,4 % z vymeriavacieho základu,

 • na starobné poistenie: 18 % z vymeriavacieho základu,

 • na invalidné poistenie: 6 % z vymeriavacieho základu,

 • na rezervný fond solidarity: 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Vymeriavacím základom pre odvody do Sociálnej poisťovne je základ dane z príjmov fyzickej osoby a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý sa upraví o zaplatené odvody na povinné verejné zdravotné a sociálne poistenie a o konkrétny koeficient.

Od 1. 1. 2020 je minimálna výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne vo výške 167,89 €, maximálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne je v sume 2 350,66 €. Odvody sa platia mesačne.

Pre úplnosť uvádzame, že odvody do Sociálnej poisťovne u SZČO je aktuálne potrebné určovať aj v nadväznosti na novelu zákona o sociálnom poistení prijatú v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto, o. i., upravuje vznik a zánik sociálneho poistenia pre SZČO, ktorí podali daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie po 31. marci 2020.

Preplatok na sociálnom poistení a jeho vrátenie podľa zákona o sociálnom poistení

V prípade zamestnávateľa môže dôjsť v praxi k preplatku na sociálnom poistení, napríklad chybným spracovaním miezd za jeho zamestnancov.

V praxi však častejšie dochádza k preplatku na sociálnom poistení u platiteľa sociálneho poistenia, ktorým je SZČO, a to tak, že do Sociálnej poisťovne uhradí vyššiu sumu poistného, ako je jeho povinnosť. Táto situácia môže nastať napríklad tým, že uhradí platbu omylom dvakrát, alebo nastane chyba pri ročnej zmene platby poistného, alebo platí poistenie v období prerušeného povinného poistenia, prípadne v čase, keď je dočasne práceneschopný.

Vrátenie sociálneho poistenia Sociálnou poisťovňou vymedzuje zákon o sociálnom poistení v § 145 ZoSP nasledovne:

 • Sociálna poisťovňa je povinná vrátiť poistné, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, povinnej odvádzať poistné, alebo jej právnemu nástupcovi do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo doručenia písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej odvádzať poistné alebo jej právneho nástupcu.

 • Právo na vrátenie poistného sa premlčí do desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba zaplateného sociálneho poistenia zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

 • Poistné, ktoré je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť, sa použije na zápočet pohľadávky Sociálnej poisťovne voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo voči jej právnemu nástupcovi.

Sociálna poisťovňa má v zmysle zákona o sociálnom poistení nasledovné právne možnosti: na základe doručenej písomnej žiadosti platiteľa poistného, prípadne na základe vlastného zistenia preplatok na poistnom vráti, alebo preplatok, ktorý má vrátiť, započíta so svojou pohľadávkou voči danému platiteľovi.

Je teda neopodstatnené, aby si platiteľ poistného započítal poistné na ďalšiu platbu sám, na základe vlastného rozhodnutia, bez komunikácie so Sociálnou poisťovňou. Preplatok na poistnom sa do ďalšieho mesiaca automaticky nepresúva. Presunie sa len na základe písomnej žiadosti podanej Sociálnej poisťovni.

Ak platiteľ poistného identifikuje, že má preplatok na poistnom na sociálne poistenie, všeobecne sa odporúča podať písomnú žiadosť Sociálnej poisťovni o vrátenie preplatku. Žiadosť sa podáva príslušnej pobočke, pričom Sociálna poisťovňa vráti preplatok do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

V žiadosti, ktorú podáva SZČO, je potrebné uviesť základné identifikačné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné číslo.

V prípade, že vrátenie poistného sa vracia za zamestnanca, na žiadosti sa uvádza názov a sídlo zamestnávateľa/prípadne meno, priezvisko a trvalý pobyt zamestnávateľa, ktorým je fyzická osoba, ďalej variabilný symbol zamestnávateľa pridelený Sociálnou poisťovňou, údaje o zamestnancovi, za ktorého sa poistenie má vrátiť, údaje o období, v ktorom alebo za ktoré sa poistné zaplatilo. Odporúča sa uviesť aj odôvodnenie, prečo má Sociálna poisťovňa preplatok vrátiť.

Vhodné je rovnako uviesť aj to, či má byť preplatok poukázaný poštovým poukazom, alebo priamo uviesť číslo účtu, na ktorý má byť poukázaný.

V prípade, že platiteľ poistného o vrátenie preplatku nepožiada, Sociálna poisťovňa mu preplatok vráti do 30 dní odo dňa, keď sama zistí túto skutočnosť. Právo na vrátenie poistného sa však premlčí do 10 rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba poistného zaplateného bez právneho dôvodu zúčtovaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

Platitelia sociálneho poistenia, ktorými sú SZČO, môžu využívať službu Sociálnej poisťovne s názvom Saldokonto. Ide o individuálny účet SZČO, na ktorom je možné kontrolovať platby zo Sociálnej poisťovne. Prostredníctvom tejto služby je vidieť, či SZČO uhrádza poistné v správnej výške, prípadne, či má nedoplatok alebo preplatok na sociálnom poistení.

O prístup k službe Saldokonto sa žiada v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to bezplatne a na počkanie. Platiteľ poistného dostane od Sociálnej poisťovne GRID kartu a do služby Saldokonto sa prihlási prostredníctvom e-služieb Sociálnej poisťovne.

Účtovanie vrátenia poistného v sústave podvojného