dnes je 23.10.2020

Input:

Vyhláška č. 193/2020 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

22.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.137 Vyhláška č. 193/2020 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Novelou Obchodného zákonníka sa novo upravili ustanovenia § 70 ObZ a nasledujúcich o likvidácii spoločností. Novela nadobudne účinnosť 1. októbrom 2020. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 193/2020 Z. z. nadväzuje na novelu Obchodného zákonníka a upravuje finančné otázky súvisiace s postavením likvidátora a jeho odmeňovaním pri vykonávaní funkcie a speňažovaní majetku. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 2020.

Vyhláška sa vzťahuje na prípady likvidácie spoločností, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 1. októbri 2020. Začaté prípady likvidácie sa ukončia podľa doterajšej právnej úpravy.

V prípade, že spoločnosť sa rozhodla vstúpiť do likvidácie, likvidátora vymenuje spoločnosť alebo orgán spoločnosti, vzniká jej povinnosť zaplatiť preddavok na likvidáciu, ktorý je spoločnosť povinná pred zápisom do obchodného registra vložiť do notárskej úschovy. Výška preddavku bola určená v § 3 vyhlášky vo výške 1 500 eur.

Likvidátorovi patrí vo všeobecnosti za výkon likvidácie tri druhy odmeny. Je to paušálna odmena za niektoré úkony vykonané v priebehu likvidácie, odmena za speňaženie majetku a odmena za uspokojenie pohľadávok veriteľov. Celková odmena likvidátora sa určuje ako súčet odmien za jednotlivé vyššie uvedené úkony. Zároveň sa určuje maximálna odmena likvidátora v celkovej výške najviac 330 000 eur. Obdobne sa postupuje v prípadoch, ak ide o dodatočnú likvidáciu v prípade novo objaveného majetku po skončení likvidácie.

Paušálna odmena

Jednotlivé úkony likvidátora, za ktoré mu patrí paušálna odmena, sú uvedené v § 5 vyhlášky. Paušálna odmena vo výške 250 eur patrí likvidátorovi napríklad za zverejnenie oznámenia o vstupe do likvidácie a výzvy na prihlasovanie pohľadávok, za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu prihlásených pohľadávok do zbierky listín, za vyhotovenie a uloženie základného zoznamu majetku do zbierky listín, za zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky, za zverejnenie oznámenia o zostavení účtovnej závierky konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na uloženie likvidačného zostatku. Ďalšie položky sú uvedené v § 5.

Zároveň je určené, že výška paušálnej odmeny za jednotlivé vykonané úkony vo svojom súčte môže byť najviac 5 000 eur.

Odmena za speňaženie

Pri speňažení hnuteľnej veci, nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, podniku alebo časti podniku sa odmena likvidátora vypočítava z čistého likvidačného zostatku a jeho hodnoty. Ak je hodnota do 30 000 eur, patrí likvidátorovi odmena z nej vo výške 5%,

- pri hodnote nad 30 000 eur patrí odmena 1 500 eur a v sadzbe 3% zo sumy presahujúcej 30 000 eur a nepresahujúcej 300 000 eur,

- pri hodnote nad 300 000 eur patrí odmena vo výške 9 600 eur a v sadzbe 1% zo sumy presahujúcej 300 000 eur a nepresahujúcej 3 000 000 eur,

- pri hodnote nad 3 000 000 eur patrí odmena vo výške 36 600 eur a v sadzbe 1% zo sumy presahujúcej 3 000 000 eur (§ 6).

V prípade speňaženia inej súčasti likvidačného majetku je základom odmeny likvidátora čistý likvidačný výťažok a za jeho speňaženie mu patrí odmena vo výške 1% z čistého likvidačného výťažku (§ 7) .

V prípade, že likvidátor speňažuje podnik alebo časť podniku počas jeho prevádzky, mu vzniká nárok na odmenu vo výške 1% z dosiahnutého čistého zisku dosiahnutého pri prevádzkovaní podniku alebo časti podniku v priebehu likvidácie spoločnosti.

V prípade, že likvidátor pri speňažovaní majetku podľa § 6 a § 7 musel uplatňovať právo odporovať proti právnemu úkonu, uplatňovať právo na porušenie zákazu vrátenia vkladu podľa úpravy Obchodného zákonníka, uplatniť právo pri porušení zákazu vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje (§ 67c ObZ Obch. zák.), uplatniť právo na náhradu škody vzniknutej spoločnosti z porušenia povinnosti štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozornej rady sa percentuálna sadzba zvyšuje o 19 percentuálnych bodov.

V prípade, že v priebehu likvidácie došlo k zmene likvidátora a likvidáciu tak vykonávalo viac likvidátorov, nárok na odmenu vzniká tomu likvidátorovi, ktorý prijal alebo zabezpečil likvidačný zostatok. V praxi môže nastať aj situácia, že došlo k dosiahnutiu likvidačného výťažku v čase, keď ešte nebol likvidátor ustanovený. V takomto prípade nepatrí odmena žiadnemu likvidátorovi.

V prípade dosiahnutia likvidačného výťažku v cudzej mene sa na určenie výpočtu odmeny za speňaženie použije prepočet podľa referenčného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platného ku dňu dosiahnutia likvidačného výťažku.

Odmena za