dnes je 13.5.2021

Input:

Výpočet pomernej časti dovolenky v roku 2021

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.255 Výpočet pomernej časti dovolenky v roku 2021

Ing. Eva Gášpárová

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával prácu pre neho aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má podľa § 101 ZP Zákonníka práce nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovným pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka.

Podmienkou nároku na dovolenku za kalendárny rok je:

 • - odpracovanie aspoň 60 dní v kalendárnom roku,
 • - nepretržité trvanie pracovného pomeru celý kalendárny rok.

Tieto dve podmienky musia byť splnené súčasne. Ak pracovný pomer netrval nepretržite celý kalendárny rok, ale zamestnanec odpracoval aspoň 60 dní, vzniká nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok.

Podmienkou nároku na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok je:

 • - odpracovanie aspoň 60 dní v období trvania pracovného pomeru v kalendárnom roku,
 • - nepretržité trvanie pracovného pomeru celý kalendárny mesiac, za ktorý vzniká nárok na dovolenku.

Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj:

 • - skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi (§ 110 ods. 2 ZP),
 • - prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v dôsledku zlúčenia, splynutia, rozdelenia, prechodu na inú právnu formu na nového zamestnávateľa.

Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny, časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nespočítavajú. Pracovnou zmenou je dĺžka pracovného času v jednom dni, ktorý pre zamestnanca vyplýva zo stanoveného a rozvrhnutého týždenného pracovného času. V prípade zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý inak, ako na všetky pracovné dni v týždni, sa zamestnanec, ktorý odpracoval celý svoj určený pracovný čas posudzuje, akoby odpracoval 5 pracovných dní.


Príklad č. 1:

Zamestnanec z dôvodu návštevy lekára neodpracoval celú pracovnú zmenu. Na účely vzniku nároku na dovolenku sa aj tento deň započítava do počtu odpracovaných dní.


Príklad č. 2:

Zamestnanec má týždenný pracovný čas rozvrhnutý na 4 dni po 10 hodín. Každý odpracovaný týždeň sa pri posudzovaní nároku na dovolenku započítava tak, akoby odpracoval 5 dní.

Zamestnanec má týždenný pracovný čas rozvrhnutý na 6 dní po 6,05 hodiny. Aj v tomto prípade sa odpracovaný týždeň pri posudzovaní nároku na dovolenku započítava, akoby odpracoval 5 dní.

Na účely dovolenky sa v súlade s § 144a ods. 1 ZP Zákonníka práce ako výkon práce posudzuje aj doba:

 • - keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci,
 • - pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,
 • - náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo náhradného voľna za stratu času,
 • - prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
 • - dovolenky,
 • - počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
 • - ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.


Príklad č. 3:

Zamestnanec bol na deň 17. 3. 2021 predvolaný ako svedok na súd v inom meste. V práci bol neprítomný celý deň. Z dôvodu prekážky v práci pre výkon občianskej povinnosti zamestnávateľ