dnes je 28.11.2021

Input:

Vzor darovacej zmluvy

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.1 Vzor darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan

PhD.


Stiahnuť vzor

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi

Darcom:

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodné císlo: ................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Narodený:...................................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna prislušnost: .......................................................

 

(ďalej len „ darca“)

a

Obdarovaným: