dnes je 28.11.2021

Input:

Vzor darovacej zmluvy

16.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.1 Vzor darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi

Darcom:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodené priezvisko:......................................................

Rodné číslo: ...............................................................

číslo OP: .....................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................

(ďalej len „ darca”)

a

Obdarovaným:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodené