dnes je 27.11.2021

Input:

Vzor darovacej zmluvy

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.1 Vzor darovacej zmluvy

JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá podľa § 628 a nasl. OZ Občianskeho zákonníka

medzi

Darcom:

Meno, priezvisko, titul: ................................................

Rodené priezvisko: ......................................................

Rodné číslo: .................................................................

Číslo OP: .....................................................................

Dátum narodenia: ........................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna príslušnosť: ........................................................

(ďalej len „darca”)

a

Obdarovaným:

Meno, priezvisko, titul: .................................................

Rodené priezvisko: