dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.1.2 Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa § 60 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..................................................

IČO: .............................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ....................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: ...........................................................

Zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ................ prácu .......................

Zamestnávateľ sa so