dnes je 23.6.2021

Input:

Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.1.2 Vzor dohody o skončení pracovného pomeru (§ 60 Zákonníka práce)

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzatvorená podľa § 60 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:..................................................

IČO: .............................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ....................................................

Adresa trvalého pobytu: .....................................................

Dátum narodenia: ...........................................................

Zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy zo dňa ................ prácu .......................

Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodli na skončení pracovného pomeru ku dňu ....................2021.

Dôvodom skončenia pracovného pomeru sú rodinné dôvody zamestnanca. (pozn. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c).)

Ku dňu skončenia pracovného pomeru zamestnancovi vznikne nárok na ....... [napr. na 1 týždeň (5 pracovných dní)] dovolenky za kalendárny rok. Vzhľadom na to, že z dôvodu skončenia pracovného pomeru si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku za kalendárny rok, za nevyčerpanú dovolenku mu patrí náhrada mzdy, ktorá mu bude vyplatená v