dnes je 5.12.2020

Input:

Vzor kúpnej zmluvy s predkupným právom

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.3 Vzor kúpnej zmluvy s predkupným právom

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi

Predávajúcim:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: ....................................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka císlo: .............................

 

(ďalej len „ predávajúci“)

a

Kupujúcim:

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodné císlo: ................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna prislušnost: .......................................................

 

(ďalej len „ kupujúci“)

I.
Predmet zmluvy

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku registra „C“ parc. č. .................... – ostatná plocha o výmere .................... m2, ktorý sa nachádza v kat. úz. ............, obec ............., okres ............ a ktorý je vedený Správou katastra ............... na LV č. ................. vo vlastníctve predávajúceho (ďalej len predmet kúpy).

Predávajúci predáva touto zmluvou predmet kúpy kupujúcemu a kupujúci ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. Kupujúci sa zároveň zaväzuje uhradiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu vo výške a za podmienok podľa tejto Zmluvy.

Súčasne s nehnuteľnosťou prevádza predávajúci na kupujúceho aj nasledovné práva súvisiace s inžinierskymi sieťami, konkrétne práva pripojenia sa cez vybudované prípojky na nasledovné inžinierske siete:

 1. rozvod pitnej vody,

 2. splašková kanalizácia,

 3. rozvod plynu,

 4. rozvod elektrickej energie,

II.
Kúpna cena a jej splatnosť

Kúpna cena je určená dohodou zmluvných strán na sumu ................ € (slovom ...................................................... euro).

Kúpna cena bude vyplatená nasledovne:

 1. Kupujúci sa zaväzuje, že celú kúpnu cenu vo výške .......................... € zloží v deň podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami v prospech predávajúceho do notárskej úschovy Notárskeho úradu so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len „uschovávateľ“). Predávajúci po podpise tejto Zmluvy a zložení celej kúpnej ceny do notárskej úschovy podľa predchádzajúcej vety vydá kupujúcemu oproti predloženiu potvrdenia uschovávateľa o prijatí kúpnej ceny do notárskej úschovy v prospech predávajúceho jeden originál Kúpnej zmluvy a podá návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho. Predávajúci bude účastníkom zápisnice o prijatí kúpnej ceny do notárskej úschovy ako oprávnený. Kupujúci sa v notárskej zápisnici vzdá dispozičného práva k predmetu úschovy. Náklady na zriadenie notárskej úschovy znášajú obe zmluvné strany na polovicu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že návrh na vklad bude podpísaný a podaný predávajúcim a v zmysle ust. § 32 ods. 3 zákona č.162/1995 Z. z. Katastrálneho zákona v zrýchlenom konaní.

 2. Predpokladom uvoľnenia zloženej kúpnej ceny v celej výške .................... € uschovávateľom v prospech predávajúceho bude predloženie originálu, alebo notársky overenej fotokópie výpisu z listu vlastníctva č. ........... vydaného Správou katastra ............. pre kat. úz. ..............., obec ............, okres .......... na ktorom budú uvedené:

  • v časti „A“ ako Majetková podstata Predmet kúpy, a

  • v časti „B“ ako Vlastník Kupujúci v podiele 1/1, a

  • v časti „C“ ako Ťarchy „bez zápisu“, a

  • v časti „Iné údaje“ „bez zápisu“ alebo „iné údaje nevyžiadané“.

Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za zrýchlený návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bude znášať predávajúci a akékoľvek iné poplatky súvisiace s touto Kúpnou zmluvou si budú zmluvné strany hradiť každá za seba (napr. overenie podpisu).

III.
Osobitné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že stav predmetu kúpy mu je známy z osobnej obhliadky a nadobúda ho v stave ako stojí a leží. Kupujúci si nevymienil žiadne osobitné vlastnosti v súvislosti s predmetom kúpy.

Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne závady alebo nedostatky, ktoré by bránili tomu, aby sa mohol riadne užívať a že nevyhnutne nevyžaduje žiadne zásadné opravy či úpravy. Predávajúci prehlasuje, že v zmysle územnoplánovacej informácie, ktorá mu bola doručená z Mestského úradu ..... ako príslušného stavebného úradu je možné na predmete realizovať výstavbu malopodľažného rodinného domu v podľažnosti ......ustúpené podľažie s indexom zastavanosti ......

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v deň vyplatenia celej kúpnej ceny z notárskej úschovy uschovávateľa do rúk predávajúceho, pričom týmto dňom je kupujúci oprávnený predmet kúpy užívať. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet zmluvy vyprataný.

Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená, predkupné práva či iné práva tretích osôb, ktoré by mohli obmedziť predávajúceho s nakladaním s predmetom kúpy. Predávajúci prehlasuje, že má vysporiadané všetky právne vzťahy z predchádzajúcimi vlastníkmi predmetu kúpy, najmä že predchádzajúcim vlastníkom uhradil pri nadobudnutí vlastníctva k nehnuteľnosti kúpnu cenu v plnej výške.

Predávajúci prehlasuje, že neuzavrel žiadne zmluvy o budúcej zmluve alebo iné zmluvy s odkladacou podmienkou s tretími osobami a že nedal akékoľvek iné prísľuby, ktoré by boli právne vymožiteľné, ktorých obsahom by bolo založenie akýchkoľvek právnych vzťahov smerujúcich k obmedzeniam s nakladaním s predmetom kúpy.

Zmluvné strany sú si vedomé, že k prevodu vlastníckeho práva dôjde až právoplatnosťou rozhodnutia Správy katastra ............ o povolení vkladu vlastníctva k predmetu kúpy.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že sú povinní poskytnúť si potrebnú vzájomnú súčinnosť vyžadovanú v súvislosti s konaním o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tvoriacej predmet kúpy pred príslušnou Správou katastra. Na tieto účely sú povinní najmä v prípade výzvy Správy katastra na doplnenie listín, údajov a iných informácií, takéto informácie bez zbytočného odkladu poskytnúť alebo iným svojím konaním odstrániť prekážky v katastrálnom konaní.

V prípade, ak Správa katastra ............. nerozhodne o návrhu na vklad vlastníckeho práva do