dnes je 2.7.2020

Input:

Vzor odvolania proti rozhodnutiu súdu

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.1 Vzor odvolania proti rozhodnutiu súdu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ................................

....................(adresa)

....................(obec)

Vec: ODVOLANIE

k sp. zn. ...............

Žalobca:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

IČO: .......................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

 

Žalovaný:

Meno a priezvisko: ......................................................

Adresa: ........................................................................

Dátum narodenia: ............................

Občan Slovenskej republiky: .......................................

O d v o l a n i e žalobcu

proti rozsudku Okresného súdu

............sp. zn. ............zo dňa........

o zaplatenie ................ Eur s ....% úrokom

a náhradu trov konania

Doporučene

Dvojmo

Prílohy:

Splnomocnenie

Súdny poplatok zaplatený kolkami na tomto podaní (alternatíva zaplatený na výzvu súdu)

I.

Okresný súd...... rozhodol napadnutým rozsudkom sp. zn. -......zo dňa.............. tak, že náš návrh na začatie konania proti žalovanému o zaplatenie sumy ......... eur s príslušenstvom v celom rozsahu zamietol a nepriznal nám náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podávame v zákonnej lehote nasledovné

odvolanie

ktoré podávame proti celému rozsudku prvostupňového súdu vrátane výroku o trovách konania (alternatíva proti vymenovanej časti alebo proti časti, v ktorej bola žaloba zamietnutá) a navrhujeme jeho zmenu tak, že sa návrhu vyhovuje, alebo jeho zrušenie a vrátenie súdu na ďalšie konanie.

Dôvody:.........................................

II.

Predmetom súdneho konania je spor o odstránenie chýb bytového domu, ktoré zhotovil zhotoviteľ stavby ..............na ul. ..............súpisné číslo.....popisné číslo..... (žalovaný). K zhotoveniu diela došlo na základe uzavretej zmluvy o dielo.

Objednávateľ (žalobca) prevzal dielo od zhotoviteľa na základe