dnes je 29.5.2020

Input:

Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.1 Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia

prof. JUDr. Mária Patakyová

PhD. JUDr. Lucia Danišovičová

Vzor pozvánky na rokovanie valného zhromaždenia

Vážený pán

Meno, priezvisko..............................

Bytom: ............................................

Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti TETA, s. r. o.

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 28. 4. 2002 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti ...............

Program rokovania valného zhromaždenia bude nasledovný :

Schválenie projektu rozdelenia spoločnosti TETRA, s. r.o.

Vaša účasť na rokovaní valného zhromaždenia je nevyhnutná. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní osobne alebo v zastúpení splnomocnenca na základe písomného splnomocnenia . Splnomocnencom nesmie byť konateľ spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sa zúčastnia obidvaja spoločníci. Na prijatie hore uvedeného rozhodnutia sa vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie spoločníkov.

Každý spoločník má nárok požiadať, aby mu konateľ spoločnosti poskytol vysvetlenia a podstatné informácie súvisiace s rozdelením spoločnosti.

Správa konateľov sa nebude vyhotovovať, ak sa obidvaja