dnes je 5.3.2021

Input:

Vzor ručiteľského vyhlásenia

18.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.1.1 Vzor ručiteľského vyhlásenia

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Ručiteľ:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodné priezvsko: ......................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Rodné číslo: ................................................................

Číslo OP: ......................................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................

Bankové spojenie IBAN SK 26 ........................................

(ďalej len „ ručiteľ“)

VYHLÁSENIE RUČITEĽA

Zmluvou o pôžičke zo dňa .............. uzatvorenej
medzi

Veriteľ:

Obchodné meno: .....................................................................................

Sídlo: ......................................................................................................

Zastúpený: .............................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK 45 ...................................................................

IČO: .......................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................

IČ DPH: ..................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....... Oddiel ........................

Vložka číslo: .............................

(ďalej len „ veriteľ“)

a

Dlžník:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodné priezvisko:......................................................

Rodné číslo: