dnes je 23.10.2020

Input:

Vzor sľubu odškodnenia

15.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.21.1.1 Vzor sľubu odškodnenia

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


...................... (obchodné meno)

........................................... (sídlo)

............................................. (IČO)

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .........

oddiel Sa, vložka číslo .................................................

(skladovateľ – príjemca sľubu)

Vec: Sľub odškodnenia

Podpísaní členovia predstavenstva spoločnosti .........................., so sídlom ......................, IČO: .............., týmto vydávajú sľub odškodnenia, ktorým sa zaväzujú príjemcovi sľubu spoločnosti ....................... (obchodné meno), so sídlom ..........................., IČO: ................., skladovateľovi tovaru, nahradiť mu škodu, ktorá mu vznikne z konania požadovaného na základe tohto sľubu odškodnenia.

Príjemca sľubu uzavrel so sľubujúcim zmluvu o skladovaní, na základe ktorej sľubujúci odovzdal skladovateľovi tovar 30 kusov počítačov značky Bell a 20 ks tlačiarní HP Laser Jet. Skladovateľ - príjemca sľubu - vystavil ukladateľovi skladištný list na doručiteľa, oprávňujúci na prevzatie uskladneného tovaru.

Skladištný list sa u ukladateľa znehodnotil, takže ho nemôže predložiť skladovateľovi na prevzatie tovaru.

Ukladateľ tovaru požaduje od skladovateľa, aby uskladnený tovar vydal splnomocnenej osobe ................., ktorá sa dostaví do skladu skladovateľa dňa ................., dohodnutého v mailovej korešpondencii. Ukladateľ tovaru žiada od skladovateľa, aby vydal tovar len osobe uvedenej v splnomocnení.

Sľubujúci sa zaväzuje príjemcovi sľubu nahradiť škodu, ktorá mu vznikne ako skladovateľovi v prípade zneužitia splnomocnenia v súvislosti s prevzatím