dnes je 23.10.2020

Input:

Vzor vyhlásenia ručiteľa na uspokojenie záväzku dlžníka

11.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22.1.1 Vzor vyhlásenia ručiteľa na uspokojenie záväzku dlžníka

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Vzor vyhlásenia ručiteľa na uspokojenie záväzku dlžníka

............................ (obchodné meno)

........................................... (sídlo)

......................................... (veriteľ)

V ................. dňa .........................

Vec: Vyhlásenie ručiteľa o uspokojení záväzku dlžníka (ručiteľský záväzok)

Podpísaný konateľ spoločnosti .........................(obchodné meno) so sídlom v .........................., IČO: ............, týmto vyhlasuje veriteľovi spoločnosti ...................... a. s., so sídlom v ..........................., IČO:.........................., že v prípade neuspokojenia záväzku dlžníka ........................ (obchodné meno), so sídlom v ..........................., IČO: ....................................., voči veriteľovi spoločnosti .................., záväzok dlžníka uspokojí sám.

Predmetom ručiteľského záväzku sú pohľadávky veriteľa ............... vyplývajúce z uzavretej lízingovej zmluvy číslo ........, zo dňa .................., na predmet lízingu nákladný ťahač s prívesom evidenčné číslo ..........., značky ........... uvedené v článku VII. Splatnosť lízingu. Ručiteľ preberá ručiteľský záväzok na zaplatenie jednotlivých splátok lízingu a ostatných záväzkov dlžníka vyplývajúcich z tohto ustanovenia.

Dlžník je povinný platiť jednotlivé splátky lízingu v štvrťročných splátkach najneskôr do 15 dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka. Dlžníkovi vzniká záväzok zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu