dnes je 31.5.2020

Input:

Vzor výpovede z nájmu bytu

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.2.1 Vzor výpovede z nájmu bytu

JUDr. Július Fíger


Stiahnuť vzor

VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO

medzi

Prenajímateľom:

Obchodné meno: ...........................................

Sídlo: ...........................................

Zastúpený: ...........................................

Bankové spojenie: ...........................................

IČO: ...........................................

DIČ: ...........................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v

Oddiel ........................ Vložka číslo: ...........................................

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

Nájomcom:

Meno, priezvisko, titul: ...........................................

Rodné číslo: ...........................................

Dátum narodenia: ...........................................

Trvalé bydlisko: ...........................................

štátna príslušnosť: ...........................................

(ďalej len „nájomca“)

Naša obchodná spoločnosť dňa ..... uzavrela s Vami nájomnú zmluvu, ktorou Vám prenechala na neurčitý čas užívanie trojizbového bytu č. .. v dome v ....(obec), súpisného čísla.... na ulici ... č.... ( alt.: zapísaný na liste vlastníctva č. ... k. ú. .. = ak bol byt nadobudnutý podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov).

Podľa tejto nájomnej zmluvy (článok č. ...) ste povinný/povinná/povinní za užívanie tohto prenajatého bytu platiť prenajímateľovi mesačne vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac nájomné vo výške.................EUR a preddavok na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu vo výške ........... EUR – spolu ..............EUR.

Podľa údajov účtovníctva našej obchodnej spoločnosti ste do dnešného dňa nezaplatili sumu .......... EUR splatnú dňa ..............za obdobie od ............. do ............... Na výzvy našej obchodnej spoločnosti zo dňa .............., ..............., ..................a .............., aby ste zaplatili dlžné nájomné s preddavkami na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu, spolu s poplatkom z omeškania, ste neodpovedali, ani dlžné nájomné za čas od .............. do ....................ste nezaplatili.

Dlžná suma za čas od ................ do ..................– t. j. za ......... mesiacov – je ..........EUR.

Podľa § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadení vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. a č. 281/2010 Z. z. poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 eura za každý i začatý mesiac omeškania.

Dlžné nájomné, spolu s preddavkami na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu, vrátane poplatku z omeškania, bude vymáhať naša obchodná spoločnosť v občianskom súdnom konaní.