dnes je 5.12.2020

Input:

Vzor vytknutia vady

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.4 Vzor vytknutia vady

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

Kupujúci: .................................................

Meno a priezvisko: ................................

Bydlisko: .................................................

Dátum narodenia: ................................

............................................

............................................

............................................

V ................., dňa: ............

Vec: Vytknutie vady

Vážený pán predávajúci,

dňa ................. som s Vami uzavrel kúpnu zmluvu, prostredníctvom ktorej som od Vás ako predávajúceho kúpil fotoaparát – digitálnu zrkadlovku zn. Nikon D700, pričom pri prevzatí fotoaparátu ste ma ubezpečili, že fotoaparát je plne funkčný a prevádzky schopný. Kúpna cena, ktorú som Vám pri odovzdaní veci zaplatil predstavovala .......... Eur.

Dňa ................. som chcel fotoaparát odskúšať, avšak som zistil, že fotoaparát funkčný nie je, nakoľko sa mi nepodarilo vyhotoviť ani jednu fotografiu. Postupne som odkontroloval všetky funkcie fotoaparátu s návodom na použitie, avšak ani týmto spôsobom sa mi nepodarilo fotoaparát sfunkčniť. Fotoaparát som teda zaniesol do servisu, ktorý sa zaoberá vykonávaním záručného a pozáručného servisu, pričom v servise mi po prezretí výrobku oznámili, že vo fotoaparáte je zlomený konštrukčný prvok – závierka zrkadla, pričom servisný technik mi oznámil, že bez výmeny nefunkčnej závierky zrkadla fotoaparát fungovať v žiadnom prípade nebude.

Z ustanovenia § 499 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ten kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti vymienené alebo obvyklé, a že takúto vec možno použiť na účel, na ktorý je určená.

Vy ste mi fotoaparát predali s Vašim ubezpečením, že výrobok je plne funkčný, pričom ste mi uviedli, že vec nemá žiadne vady, s výnimkou bežného opotrebenia na povrchovej úprave fotoaparátu.

Z ustanovenia § 598 Občianskeho zákonníka vyplýva,