dnes je 1.12.2020

Input:

Vzor vytknutia nedostatku

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.4 Vzor vytknutia nedostatku

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Kupujúci: .................................................

Meno a priezvisko: .....................................

Bydlisko: .................................................

Dátum narodenia: ....................................

Číslo občianskeho preukazu: ......................

............................................

............................................

............................................

V ................. dňa: ............

Vec: Vytknutie nedostatku

Vážený pán predávajúci,

dňa ................. som s Vami uzavrel kúpnu zmluvu, prostredníctvom ktorej som od Vás ako predávajúceho kúpil fotoaparát – digitálnu zrkadlovku zn. Nikon D700, pričom pri prevzatí fotoaparátu ste ma ubezpečili, že fotoaparát je plne funkčný a prevádzky schopný. Kúpna cena, ktorú som Vám pri odovzdaní veci zaplatil, predstavovala .......... €.

Dňa ................. som chcel fotoaparát odskúšať, avšak som zistil, že fotoaparát funkčný nie je, nakoľko sa mi nepodarilo vyhotoviť ani jednu fotografiu. Postupne som odkontroloval všetky funkcie fotoaparátu s návodom na použitie, avšak ani týmto spôsobom sa mi nepodarilo fotoaparát sfunkčniť. Fotoaparát som teda zaniesol do servisu, ktorý sa zaoberá vykonávaním záručného a pozáručného servisu, pričom v servise mi po prezretí výrobku oznámili, že vo fotoaparáte je zlomený konštrukčný prvok – závierka zrkadla, pričom servisný technik mi oznámil, že bez výmeny nefunkčnej závierky zrkadla fotoaparát fungovať v žiadnom prípade nebude.

Z ustanovenia § 499 OZ Občianskeho zákonníka vyplýva, že ten, kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti vymienené alebo obvyklé, a že takúto vec možno použiť na účel, na ktorý je určená.

Vy ste mi fotoaparát predali s Vašim ubezpečením, že výrobok je plne funkčný, pričom ste mi uviedli, že vec nemá žiadne nedostatky, s výnimkou bežného opotrebenia na povrchovej úprave