dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu

28.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2.3 Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu

Okresný súd

................... (sídlo)

................... (obec)

Žalobca:

................... (obchodné meno)

................... (sídlo)

IČO: .................

IČ DPH:

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......

oddiel .....vložka ........................

právne zastúpený advokátom

podľa plnej moci

Žalovaný:

................... meno, priezvisko konateľa spoločnosti

................... adresa

občan Slovenskej republiky

o náhradu škody vo výške .................eur s 8,00 % úrokom z omeškania a o náhradu trov konania

Doporučene

Dvojmo

Prílohy: 2x

faktúry

Rozhodnutie súdu

I.

Žalovaný je konateľom obchodnej spoločnosti ................obchodné meno, so