dnes je 29.5.2020

Input:

Vzor žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu

9.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.1.2 Vzor žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. ; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Krajský súd v

.......................sídlo

Vec: SPRÁVNA ŽALOBA PODĽA TRETEJ ČASTI SPRÁVNEHO SÚDNEHO PORIADKU

Žalobca:

Obchodné meno:

sídlo:

IČO:

zastúpený advokátom JUDr. ......so sídlom

číslo licencie 

Žalovaný:

Úrad pre verejné obstarávanie ................................................................................

sídlo , obec Bratislava, ........

 

spisová značka :

I.

Skutkový stav

Dňa.......................bolo žalobcovi doručené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. .......................(ďalej len „napadnuté rozhodnutie”), ktorým vo veci námietok navrhovateľa .......................proti výsledku vyhodnotenia ponúk v rokovacom konaní so zverejnením na predmet zákazky.......................vyhlásenom žalobcom vo Vestníku verejného obstarávania č.......................zo dňa.......................pod sp. zn........................, Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariadil žalobcovi toto rokovacie konanie zrušiť, a to do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Proti rozhodnutiu Úradu sme v lehote 10 dní podali odvolanie podľa § 177 ZVO, ktoré bolo zamietnuté. Využili sme aj možnosť na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania radou Úradu, ktoré bolo zamietnuté rozhodnutím sp. zn. ............. zo dňa...........

Rozhodnutie rady Úradu o zamietnutí nášho odvolania nám bolo doručené dňa.........................

Podľa § 181 SSP právnická osoba musí podať správnu žalobu do dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy, ak z osobitného predpisu nevyplýva niečo iné. Osobitným predpisom je zákon o verejnom obstarávaní. Podľa § 178 ods. 4 ZVO je rozhodnutie rady Úradu o odvolaní preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní od doručenia rozhodnutia rady o odvolaní.

V súlade s citovaným ustanovením žalobca týmto podáva proti napadnutému rozhodnutiu v zákonnej lehote žalobu podľa § 182 SSPktorú odôvodňujeme nasledovne:

Ďalej uviesť stručný, ale výstižný a konkrétny popis skutkového stavu veci vrátane pochybení správneho orgánu s odkazom na konkretizáciu porušených zákonných ustanovení.


Poznámka : pri podaní žaloby o preskúmanie treba vychádzať z lehoty, ktorá je ustanovená v osobitnom predpise, ktorým je § 178 ods. 4 ZVO a nie zo všeobecnej lehoty na podanie žaloby podľa § 181 SSP, ktorá platí len v prípade, ak z osobitného predpisu nevyplýva niečo iné!

II.

Dôvody nezákonnosti rozhodnutia

Vzhľadom na všetky v bode I. žaloby uvádzané skutočnosti žalobca považuje napadnuté rozhodnutie žalovaného za vecne nesprávne a nezákonné z nasledovných dôvodov:

  • rozhodnutie správneho orgánu vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, keď ako vyplýva z časti I. žaloby Uviesť vždy konkrétne dôvody a odkaz na príslušné zákonné ustanovenie .......................(§ 191 písm. c) SSP),

  • rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov (§ 191 písm. d) SSP),

  • zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci (§ 191 písm. e) SSP,

  • skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu (§ 191 písm. f) SSP),

  • došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia vo veci samej (§ 191 ods. 1 písm. g) SSP).

III.

Petit