dnes je 3.8.2020

Input:

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.15 Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

Okresný súd

..................... (sídlo)

..................... (adresa)

V Trnave 25. októbra 2019

Vec: ŽALOBA

Žalobca: .......................... (meno, priezvisko)

.......................... (bytom)

občan Slovenskej republiky

zastúpený: ........................ advokátom zapísaným v zozname advokátov SAK č. licencie .........

....................... so sídlom advokátskej kancelárie

Žalovaný : ........................ (obchodné meno, právna forma)

........................ (sídlo)

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel sro vložka č.........................

o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti

a na náhradu trov konania

súdny poplatok vo výške .......... €

trovy právneho zastupovania vo výške ......... € (prevzatie, žaloba)

Dvojmo

Doporučene

Prílohy: 2x spoločenská zmluva

výpis z obchodného registra

výpis z uznesenia valného zhromaždenia

oznámenie list zo dňa

odpoveď list zo dňa

splnomocnenie

osvedčenie o DPH

I.

Žalobca je členom štatutárneho orgánu spoločnosti Dobrý vzduch, spol. s r. o., so sídlom v Šenkviciach, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel sro vložka číslo 25893. Do funkcie som bol zvolený na ustanovujúcom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo 8. októbra 2010 v Trnave. Následne spoločnosť zápisom do obchodného registra vznikla.

Do funkcie štatutárneho orgánu boli zvolení aj ďalší dvaja konatelia, a to ..............................

a .......................... .

Dôkaz: spoločenská zmluva

výpis z obchodného registra

II.

Uznesením číslo 3 uvedenom v zápisnici z valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa ............................. v sídle spoločnosti, som bol ako štatutárny orgán spoločnosti aj s ostatnými členmi štatutárneho orgánu zaviazaný na uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku

.......................... s obchodnou spoločnosťou .........................., so sídlom v .............................. .

Dôkaz výpis z uznesenia valného zhromaždenia

Dodávka tovaru, ktorá je predmetom uznesenia, nie je zapísaná v predmete činnosti našej spoločnosti. Okrem toho ide o tovar, ktorého uvedenie na trh si vyžaduje osvedčenie o zhode výrobkov vydané poverenou skúšobňou. Bez vydaného osvedčenia nie je možné uvedený výrobok uvádzať na trh.

Spoločnosti som doporučeným listom oznámil nemožnosť plnenia uvedeného uznesenia pre jeho rozpor s právnymi predpismi. Zároveň som upozornil aj na