dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

27.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.15 Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

Okresný súd

..................... (sídlo)

..................... (adresa)

V Trnave 1. 7. 2021

Vec: ŽALOBA

Žalobca: .......................... (meno, priezvisko)

.......................... (bytom)

občan Slovenskej republiky

zastúpený: ........................ advokátom zapísaným v zozname advokátov SAK č. licencie .........

....................... so sídlom advokátskej kancelárie

Žalovaný : ........................ (obchodné meno, právna forma)

........................ (sídlo)

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel sro vložka č.........................

o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti

a na náhradu trov konania

súdny poplatok vo