dnes je 3.6.2020

Input:

Vzor zámennej zmluvy

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1.1 Vzor zámennej zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

ZÁMENNÁ ZMLUVA

uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Účastník č. 1:

 

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ...........................................................................

Zastúpený: ..................................................................

Bankové spojenie: ........................................................

IČO: ...........................................................................

DIČ: ...........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

 

(ďalej len „ účastník č. 1“)

a

Účastník č. 2:

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

Rodné číslo: ................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna prislušnosť: .......................................................

 

(ďalej len „ účastník č. 2“)

I.

Úvodné ustanovenia

Účastník č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku zapísaného na LV. č. ............... vedenom Katastrálnym úradom v .............., Správa katastra ....................., pre katastrálne územie ................., obec ................zapísanej ako pozemok parcela registra „C“ parc. č................... o výmere ................... m2, druh pozemku: záhrady .

Účastník č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku zapísaného na LV. č. .................. vedenom Katastrálnym úradom
V .................., Správa katastra ......................, pre katastrálne územie .................., obec .................zapísanej ako pozemok parcela registra „C“ parc. č. ........... o výmere ......... m2,, druh pozemku: záhrady .

II.

Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zámena častí pozemkov definovaných v Čl. 1 tejto Zmluvy a to spôsobom ako je uvedené v bode 2 tohto článku Zmluvy.

Z nehnuteľností opísaných v Čl. I tejto Zmluvy a na základe geometrického plánu č. ...............vyhotoveným geodetickou kanceláriou ............, spol. s r.o. ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy a ktorým bol zameraný skutkový stav priebehu hranice medzi pozemkom Účastníka č. 1 parc. č. ......... a pozemkom Účastníka č. 2 parc. č. :.................. si zmluvné strany zamieňajú:

diel č.1 vo výmere ....... m2, z parc. č. .................., záhrady (po zámene časť parc. č.:.............., záhrady) vo výlučnom vlastníctve Účastníka č. 1 za diel č. 2 vo výmere ..... m2, (po zámene časť parc. č. ..........., záhrady) vo výlučnom vlastníctve Účastníka č.2.

Po zámene podľa vyššie uvedeného sa Účastník č. 1 stáva výlučným vlastníkom dielu č. 2 záhrady vo výmere .....m2, ktorý tvorí časť novovzniknutej parc. č............., druh pozemku: Záhrady vo výmere ......... m2.

Po zámene podľa vyššie uvedeného sa Účastník č. 2 stáva výlučným vlastníkom dielu č. 1, záhrada vo výmere .....m2, ktorý tvorí časť novovzniknutej parc. č...................., druh pozemku: Záhrady vo výmere ............ m2.

III.

Finančná kompenzácia

Vzhľadom k tomu, že Účastník č. 2 po vykonaní zámeny nadobudne do svojho vlastníctva na úkor Účastníka č.1 časť pozemku o výmere ....m2 , Zmluvné strany sa dohodli na finančnej kompenzácii Účastníka č. 1 s tým, že Účastník č. 2 uhradí Účastníkovi č. 1 sumu vo výške ....... euro/ m2, čiže Účastník č. 2 uhradí Účastníkovi č. 1 sumu vo výške: ........ eur (slovom: ........... euro).

Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník č. 2 bude povinný uhradiť Účastníkovi č. 1 sumu podľa predchádzajúceho bodu do ...pracovných dní od predloženia:

  1. originálu listu vlastníctva č. ............... použiteľného na právne úkony, vydaného Správou katastra ............., na ktorom bude uvedené, že Účastník č. 2 je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. .......... o výmere ............. m2, a v časti „C“ ako Ťarchy bude uvedené „Bez zápisu“ a v časti „Poznámky“ bude uvedené „Bez zápisu“

  2. rovnopisu rozhodnutia o povolení vkladu v rozsahu tejto Zámennej zmluvy.

V prípade, že Účastník č. 2 neuhradí Účastníkovi č.