dnes je 29.5.2020

Input:

Vzor zámennej zmluvy

9.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1.1 Vzor zámennej zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZÁMENNÁ ZMLUVA

uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Účastník č. 1:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ...........................................................................

Zastúpený: ..................................................................

Bankové spojenie: účet číslo IBAN SK 45..........................

IČO: ...........................................................................

DIČ: ...........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v.......

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „ účastník č. 1”)

a

Účastník č. 2:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................

rodený:......................................................................

Rodné číslo: ................................................................

číslo OP:....................................................................

Dátum narodenia: .......................................................

Trvalé bydlisko: ...........................................................

Štátna príslušnosť: .......................................................

(ďalej len „ účastník č. 2”)

I.

Úvodné ustanovenia

Účastník č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku zapísaného na LV. č. ............... vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom ....................., pre katastrálne územie ................., obec ................zapísanej ako pozemok parcela registra „C” parc. č................... o výmere ................... m2, druh pozemku: záhrady.

Účastník č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku zapísaného na LV. č. ..................vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom ......................, pre katastrálne územie .................., obec ................. zapísanej ako pozemok parcela registra „C” parc. č. ........... o výmere ......... m2, druh pozemku: záhrady.

II.

Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zámena častí pozemkov definovaných v Čl. 1 tejto Zmluvy a to spôsobom, ako je uvedené v bode 2 tohto článku Zmluvy.

Z nehnuteľností opísaných v Čl. I tejto Zmluvy a na základe geometrického plánu č. ............... vyhotoveným geodetickou kanceláriou ............, spol. s r. o., ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy a ktorým bol zameraný skutkový stav priebehu hranice medzi pozemkom Účastníka č. 1 parc. č. ......... a pozemkom Účastníka č. 2 parc. č. :.................. si zmluvné strany zamieňajú:

diel č.1 vo výmere ....... m2, z parc. č. .................., záhrady (po zámene časť parc. č.:.............., záhrady) vo výlučnom vlastníctve Účastníka č. 1 za diel č. 2 vo výmere ..... m2, (po zámene časť parc. č. ..........., záhrady) vo výlučnom vlastníctve Účastníka č.2.

Po zámene podľa vyššie uvedeného sa Účastník č. 1 stáva výlučným vlastníkom dielu č. 2 záhrady vo výmere .....m2, ktorý tvorí časť novovzniknutej parc. č............., druh pozemku: Záhrady vo výmere ......... m2.

Po zámene podľa vyššie uvedeného sa Účastník č. 2 stáva výlučným vlastníkom dielu č. 1, záhrady vo výmere .....m2, ktorý tvorí časť novovzniknutej parc. č...................., druh pozemku: Záhrady vo výmere ............ m2.

III.

Finančná kompenzácia

Vzhľadom na to, že Účastník č. 2 po vykonaní zámeny nadobudne do svojho vlastníctva na úkor Účastníka č. 1 časť pozemku vo výmere ....m2, Zmluvné strany sa dohodli na finančnej kompenzácii Účastníka č. 1 s tým, že Účastník č. 2 uhradí Účastníkovi č. 1 sumu vo výške ....... € / m2, čiže Účastník č. 2 uhradí Účastníkovi č. 1 sumu vo výške: ........ € (slovom: ........... eur).

Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník č. 2 bude povinný uhradiť Účastníkovi č. 1 sumu podľa predchádzajúceho bodu do ... pracovných dní od predloženia:

  1. originálu listu vlastníctva č. ............... použiteľného na právne úkony, vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom ............., na ktorom bude uvedené, že Účastník č. 2 je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. .......... vo výmere ............. m2, a v časti „C” ako Ťarchy bude uvedené „Bez zápisu” a v časti „Poznámky” bude uvedené „Bez zápisu”,
  2. rovnopisu rozhodnutia o povolení vkladu v rozsahu tejto Zámennej