dnes je 3.8.2021

Input:

Vzor zámennej zmluvy

23.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1.1 Vzor zámennej zmluvy

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZÁMENNÁ ZMLUVA

uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami:

Účastník č. 1:

Obchodné meno: ..........................................................

Sídlo: ..........................................................................

Zastúpený: ..................................................................

Bankové spojenie: účet číslo IBAN SK 45 .........................

IČO: ...........................................................................

DIČ: ...........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ...............

Oddiel: ........................ Vložka číslo: .............................

(ďalej len „ účastník č. 1“)

a

Účastník č. 2:

Meno, priezvisko, titul: