dnes je 21.9.2020

Input:

Vzor zmluvy o ochrane informácií dôvernej povahy

30.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.1.6 Vzor zmluvy o ochrane informácií dôvernej povahy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o ochrane informácií dôvernej povahy

uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObZObchodného zákonníka

medzi:

Kupujúci:

Obchodné meno: .........................................................

Sídlo: ........................................................................

IČO: ...........................................................................

DIČ:............................................................................

IČ DPH:.......................................................................

Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK96 ..........................................

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti ......................................

a


Predávajúci:

Obchodné meno: .........................................................

Sídlo: .........................................................................

IČO: ...........................................................................

DIČ:.............................................................................

IČ DPH:.......................................................................

Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK94 .............................. v peňažnom ústave ........................

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa, ďalšia osoba oprávnená konať za objednávateľa - meno, priezvisko postavenie (vedúci odštepného závodu, iná osoba oprávnená konať z titulu svojej funkcie ..................................................................)

 
I.

Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je ochrana informácií dôvernej povahy, ktoré netvoria predmet obchodného tajomstva vo vzájomnom obchodnom styku, na ktorých utajovaní majú záujem obe zmluvné strany. Za týmto účelom uzavreli nasledovnú nepomenovanú zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

II.

Predmet zmluvy

Kupujúci a predávajúci sa touto zmluvou dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o otázkach informácií dôvernej povahy, ktoré získajú pri vzájomnom dlhodobom obchodnom styku. Kupujúci a predávajúci majú uzavreté dlhodobé vzájomné vzťahy, v ktorých jedna strana raz vystupuje ako kupujúci a raz ako predávajúci.

Táto dohoda platí na všetky záväzkové vzťahy, do ktorých vstupujú zmluvné strany. Podmienkou ochrany dôvernej informácie je, že jedna zo zmluvných strán ju za takúto prehlási na obchodnom a inom vzájomnom rokovaní o príprave budúcich zmlúv alebo pri uzavieraní kúpnych, alebo